Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/28

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en fotbollsplan för juniorer vid Kasbergets idrottspark

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomas Rantanen och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att en plan för hobbyfotboll för juniorernas behov ska avgränsas på ängen intill Kasbergets idrottspark.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Idrottsnämnden har konstaterat i sitt utlåtande med anledning av motionen att den äng som tas upp i motionen utgör en del av ett mer omfattande parkområde i Poroviken och att parkområdet landskaps- och rekreationsmässigt är en väsentlig del av grönområdesnätet i Hertonäs, Kasberget, Tammelund och Degerö.

Byggnadskontoret har år 2011 låtit göra upp en vård- och utvecklingsplan för Poroviksparken enligt vilken gräsområdena ska hållas öppna för spel- och vistelseändamål. Man får fritt på egen hand idka olika slags fritidsverksamhet i området utan reserveringar, och redan i nuläget spelar man ofta fotboll på ängen. Stadsstyrelsen anser att det inte är nödvändigt att avgränsa ett område bara för fotboll utan önskar att området bevaras i fritt och mångsidigt bruk för alla invånare i kommunen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 827

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 111

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon Tuomas Rantasen ym. valtuutetun valtuustoaloitteesta Roihuvuorenkentän yhteyteen tehtävästä junioreille suunnattavasta harrastusjalkapallokentästä:

Aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta. Puistoalue on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta hyvin merkittävä osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon, ja Laajasalon viheralueverkostoa.

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman. Alue, jota ehdotetaan jalkapallon käyttöön, on osa puistoaluetta joka rajautuu Porolahteen. Suunnitelman mukaan nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina.

Aluetta ei ole syytä rajata aidalla. Alueen toivotaan pysyvän kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä, jotta alueella saa omatoimisesti vapaasti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia. Puistossa pelataan usein mm. jalkapalloa, erilaiset ryhmät tapaavat puistossa, sopivat joukkueet ja ryhtyvät pelaamaan.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Jyrki Inkinen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566