Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/30

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Valtuutettu Matti Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta. (Matti Enroth)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Sara Paavolaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

13 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 62
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 12
Jasmin Hamid, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Harri Lindell, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Pilvi Torsti

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Enroth ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavaa:

Pakilan yläaste sijaitsee Kehä l:n ja Pakilantien kulmauksessa osaksi Kehän melumuurin päällä. Vanhin osa koulurakennuksesta on peräisin vuodelta 1939 ja sitä on laajennettu moneen kertaan. Lisäksi kouluun kuuluu parakkirakennus, jonka käyttöaika loppuu vuonna 2019 eikä sille myönnetä jatkoaikaa. Koulussa on nyt 440 oppilasta ja parin vuoden kuluessa 50 lisää - alueella on sukupolvenvaihdos meneillään ja asuntokantaa tiivistetään. Koulu on yksi Helsingin ahtaimmista.

Koulu kärsii sisäilmaongelmasta, joka johtuu liian pieneksi mitoitetusta ilmanvaihtojärjestelmästä, Suomen vilkkaimmin liikennöidyn tieosuuden Kehä l:n katupölystä, rapistuneista ikkunoista, maaperän radonista ja koulun vanhoista teknisistä rakenteista. Kehän melun ja liikennepölyn vuoksi luokkia ei voida tuulettaa ikkunoita avaamalla.

Vahanen-yhtiöiden sisäilma- ja kosteustutkimuksen mukaan vuonna 2011 luokkien ja käytävien ilmamääriä on tarpeen kasvattaa kaksin, jopa nelinkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Opettajien ja vanhempien palautteen mukaan huono sisäilma aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja muita oireita. Koulun terveydenhoitaja on tehnyt Pakilan yläasteesta terveydellisten olojen valvontailmoituksen vuoden 2015 alussa maakellarin hajusta ja oppilaita vaivaavasta päänsärystä.

Koulun ahtautta lisää parakkirakennuksen käyttämisen loppuminen vuonna 2019, jolloin vanhaan koulurakennukseen on sijoitettava lisää 100 "vanhaa" oppilasta ikäluokan kasvun lisäksi.

Vuosien aikana koulun perusparannushanketta on siirretty eteenpäin useaan otteeseen. Vuonna 2013 opetuslautakunta esitti, että perusparannusta kiirehditään ja se aloitetaan viimeistään 2018. Talousarviossa vuodelle 2015 hanketta on jälleen siirretty eteenpäin eli vuosille 2020-2021. Perusparannukseen on varattu 11 miljoonaa euroa.

Edellä selvitetyn perusteella aloitteen tekijät esittävät, että kaupunki ryhtyy toimiin Pakilan yläasteen koulun perusparannuksen aloittamiseksi vuonna 2018.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

 

Pakilan yläasteen koulurakennuksen kunnostamiseksi tehdyt toimenpiteet ja perusparannushanke

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan asiasta antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime
vuosina. Niiden perusteella on vuosina 2011-2015 tehty ja tehdään parhaillaan yhteensä 1,5 milj. eurolla paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennukseen on suunnitteilla myös laaja peruskorjaus.

Pakilan yläasteen perusparannukselle on merkitty vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj.
euroa siten, että hankkeen rakentaminen tapahtuisi vuosina 2020 - 2021. Kaupunginhallitus päätti 17.8.2015 merkitä talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016–2018 sekä kymmenen vuoden
investointisuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Hanke on ohjelmoitu investointisuunnitelmaehdotuksessa vuoden 2015 talousarvion mukaisesti.

Opetuslautakunta on lausunnossaan talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016-2025 esittänyt, että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018-2019.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa. Korjaushankkeisiin on suunniteltu käytettävän noin 120 - 140 milj. euroa, josta opetustoimen korjaushankkeiden osuus on vaihtelee 70-100 milj. euron välillä. Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikkien korjaushankkeiden mukaan lukien Pakilan yläasteen perusparannuksen kiireellisyysjärjestystä arvioidaan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon, josta hyvin ilmenee peruskorjausmäärärahojen rajallisuus. Siksi hankkeet joudutaan priorisoimaan kiireellisyyden perusteella, ja jos hankkeiden järjestystä muutetaan, joudutaan jokin aiemmin kiireellisempänä pidetyistä hankkeista vastaavasti siirtämään myöhäisemmäksi. Jos kuitenkin joku aikajärjestyksessä varhaisemmaksi ajoitetuista hankkeista eri syistä siirtyy myöhemmin toteutettavaksi, Pakilan yläasteen perusparannushanke saattaa vastaavasti aientua.

Kohteessa parhaillaan tehtävillä paikallisilla korjauksilla pyritään pitämään tilat käyttökelpoisina ennen varsinaisen perusparannuksen rakentamistöitä, jotka on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2020–2021.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että Pakilan Yläasteen vanhempainyhdistys ry on lähettänyt liitteestä 1 ilmenevää aloitetta vastaavan vetoomuksen ja adressin Pakilan yläasteen perusparannuksen kiirehtimiseksi ja aloittamiseksi viimeistään vuonna 2018. Yhdistykselle on vastattu kirjeellä kiinteistölautakunnan lausunnon perusteella.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 829

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566