Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/24

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 237

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite joukkoliikenne-etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kuljetuspalveluasiakkaille voitaisiin palauttaa oikeus maksuttomiin matkoihin joukkoliikenteessä siltä osin, kun joukkoliikenteen käyttö on heidän liikuntakykynsä huomioiden mahdollista. Lisäksi aloitteessa esitetään, että joukkoliikennestrategian mukaisesti joukkoliikenteen käyttö saataisiin todelliseksi vaihtoehdoksi myös liikuntarajoitteisille matkustajille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kuntalaisten liikkuminen turvataan aina ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin Seudun Liikennekuntayhtymä (HSL). Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan erityisryhmien osalta julkista joukkoliikennettä.

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella korvattavat kuljetuspalvelut ovat joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve liikkumisessa on niin suuri, ettei sitä pystytä tavanomaisessa joukkoliikenteessä järjestämään.

HSL on kehittänyt aktiivisesti viimeisten vuosien aikana seudun joukkoliikennettä yhä esteettömämmäksi. Metro on suunniteltu liikuntaesteisille sopivaksi ja bussikalusto on jo vuosia ollut matalalattiaista. Samoin uudet raitiovaunut ja lähijunat ovat matalalattiaisia. HSL on myös edistänyt pysäkkien, asemien ja niiden ympäristön esteettömyyden kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntiensa ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi erityisryhmille on alennus- ja vapaalippuja, joista HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 16.6.2015 (ks. liite 2).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto on päätöshistoriassa ja HSL:n lausunto liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 823

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 205

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty vammaispalveluasetuksessa.     

Vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä todetaan, että kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan edellä mainittujen henkilöiden osalta julkista joukkoliikennettä.

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat aina joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisessä ratkaisussa tyydyttämään.

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävässä kuljetustuessa ei vaadita yhtä merkittävää liikkumisen haittaa joukkoliikenteen käyttämiselle kuin vammaispalvelulaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen saajat ovat pääasiassa eläkeiässä olevan vanhuksia, joilla on mahdollisuus saada eläkeläisalennus matkakorttiinsa.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan jatkossakin ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikennekuntayhtymä (HSL).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun asiakkaille ilmaista HSL-korttia lisää asiakkaiden matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, voidaan julkisilla kulkemista tukea osana toimeentulotukea. Muutoin tehty päätös ei estä tai vaikeuta asiakkaiden matkustamasta julkisilla liikennevälineillä.

Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten, että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen."

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Poistetaan kohta 4

Kannattajat: Anna Vuorjoki

2. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon:

"Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan,
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

3. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohta 9

"Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys (vastaehdotus 1)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta 4

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

2 äänestys (vastaehdotus 2)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon: "Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan,
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys (vastaehdotus 3)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohta 9 "Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 8 - 0 (tyhjiä 5).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566