Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/31

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-010472, 2015-010470, 2015-010471

Päätös

Ryhmäaloite

-        Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin aktiivisuudesta pakolaisten auttamiseksi

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Kaarin Taipale ym. valtuustoaloite ”Junckerin paketin” hyödyntämisestä Helsingin kaupunkikonsernin investoinneissa
 

-        Valtuutettu Ville Jalovaara ym. valtuustoaloite uuden mopohallin avaamisesta Itä-Helsinkiin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566