Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/26

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Seppo Kanerva valtuutettu René Hurstin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

10 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Seppo Kanervan palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Jaa-äänet: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell

Tyhjä: 5
Ville Jalovaara, Silvia Modig, Tomi Sevander, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Nuutti Hyttinen oli valtuutettu Osku Pajamäen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että keskustakirjaston edustalle kaavailtua Sananvapauden aukiota suunniteltaessa tutkitaan mahdollisuus sijoittaa aukiolle Touko Laaksosen elämäntyölle omistettu, lahjoitusvaroin toteutettava julkinen taideteos. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tutkia mahdollisuus sijoittaa keskustakirjastoon suomalaiselle sarjakuvalle omistettu sali, joka nimettäisiin Touko Laaksosen mukaan.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

11 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että keskustakirjaston edustalle kaavailtua Sananvapauden aukiota suunniteltaessa tutkitaan mahdollisuus sijoittaa aukiolle Touko Laaksosen elämäntyölle omistettu, lahjoitusvaroin toteutettava julkinen taideteos. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tutkia mahdollisuus sijoittaa keskustakirjastoon suomalaiselle sarjakuvalle omistettu sali, joka nimettäisiin Touko Laaksosen mukaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Leo Stranius

Ei-äänet: 13
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 35 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että taidehankkeissa sovellettua prosenttirahaperiaatetta käytetään keskustakirjastohankkeen yhteydessä taitelija Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen. Aloitteessa todetaan, että Laaksonen on eräs kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista kuvataiteilijoista. Häneltä ovat ottaneet vaikutteita monet kansainvälisesti tunnetut taiteilijat, ja hänen tuotantoaan on ollut esillä huomattavissa taidemuseoissa. Aloitteessa mainitaan taiteellisten ansioiden ja huomionosoitusten lisäksi Laaksoselle jatkosodan aikana myönnetty vapaudenristi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Touko Laaksosen arvo taitelijana on kaupungilla tunnustettu. Kuten taidemuseon lausunnosta ilmenee, taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 Tom of Finland -näyttelyn Kluuvin gallerian tiloissa. Kaupunki ei kuitenkaan ole kustantanut henkilömuistomerkkejä. Tätä linjausta on noudatettu niin taidemuseon määrärahoilla toteutetuissa kuin prosenttirahallakin rahoitetuissa hankkeissa. Touko Laaksoselle omistetun julkisen taideteoksen toteuttaminen edellyttäisi näin ollen, että sen rahoituksesta vastaisi ulkopuolinen lahjoittaja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 825

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi

Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin gallerian tiloissa.

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kiinteistövirasto.

Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Maija Tanninen-Mattila

taidemuseon johtaja

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566