Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/26

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 239

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om hyllning av Touko Laaksonen i samband med centrumbiblioteket

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Seppo Kanerva understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Seppo Kanervas förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny beredning.

Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 4
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell

Blanka: 5
Ville Jalovaara, Silvia Modig, Tomi Sevander, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Osku Pajamäki under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förusätter att det i planeringen av den påtänkta Yttrandefrihetsplatsen framför centrumbiblioteket utreds om det är möjligt att placera ett med donationsmedel finansierat offentligt konstverk för att hedra konstnären Touko Laaksonen livsverk på platsen. Alternativt kan det utredas om det är möjligt att i centrumbiblioteket placera en sal som tillägnas den finska serieteckningen och som namnges efter Touko Laaksonen.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förusätter att det i planeringen av den påtänkta Yttrandefrihetsplatsen framför centrumbiblioteket utreds om det är möjligt att placera ett med donationsmedel finansierat offentligt konstverk för att hedra konstnären Touko Laaksonen livsverk på platsen. Alternativt kan det utredas om det är möjligt att i centrumbiblioteket placera en sal som tillägnas den finska serieteckningen och som namnges efter Touko Laaksonen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 14
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Otso Kivekäs, Jape Lovén, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Leo Stranius

Nej-röster: 13
Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Pekka Majuri, Sari Mäkimattila, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 58
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 35 andra ledamöter föreslår i sin motion att principen om användning av en procentandel av medlen för konstprojekt ska tillämpas i anslutning till centrumbiblioteksprojektet för att hedra konstnären Touko Laaksonen livsverk. Det påpekas i motionen att Laaksonen hör till de internationellt mest kända finländska bildkonstnärerna. Många internationellt berömda konstnärer har tagit intryck av honom, och hans produktion har ställts ut i betydelsefulla konstmuseer. I motionen hänvisas utom till de konstnärliga meriterna och utmärkelserna också till att Laaksonen under fortsättningskriget beviljades frihetskorset.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden har erkänt Touko Laaksonens förtjänster som konstnär. Som det framgår av konstmuseets utlåtande, ordnade museet redan år 2006 utställningen Tom of Finland i Glogalleriets lokaler. Staden har dock inte bekostat minnesmärken över personer. Denna linje har följts såväl i projekt som genomförs med konstmuseets anslag som i projekt finansierade med procentmedel. Ett offentligt konstverk tillägnat Touko Laaksonen skulle därmed kräva att en utomstående donator står för finansieringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 825

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi

Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin gallerian tiloissa.

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kiinteistövirasto.

Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Maija Tanninen-Mattila

taidemuseon johtaja

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566