Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Jan Vapaavuori befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Johanna Sydänmaa i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en tjugotredje ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017. 

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Jan Vapaavuori (Saml.) 2.9.2015 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Samlingspartiets fullmäktigegrupp Johanna Sydänmaa sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 7.9.2015 att centralvalnämnden ska utse en tjugotredje ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 10.11.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 832

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566