Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite tilojen vuokraamisesta taiteenharjoittajille ja musiikintekijöille

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Tuomo Valokainen oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki tutkisi mahdollisuutta edesauttaa työtilojen löytymistä vuokrausta varten muusikoille ja muille taiteen harjoittajille.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki tutkisi mahdollisuutta edesauttaa työtilojen löytymistä vuokrausta varten muusikoille ja muille taiteen harjoittajille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 1
Hannu Oskala

Tyhjä: 46
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Tuomo Valokaisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy tutkimaan mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä esimerkiksi tilakeskuksen kanssa niin, että sopivia, tyhjiä tiloja vuokrattaisiin taiteenharjoittajille unohtamatta musiikin tekijöitä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii kaupungin omistamista tiloista ja rakennuksista. Tilakeskuksen varsinaisena tarkoituksena on hankkia ja vuokrata soveltuvat tilat kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja kuten päiväkodit, koulut, sairaalat ja terveysasemat yms.

Tilakeskus myy ja vuokraa kaupungin omasta käytöstä vapautuvia tiloja ulkopuoliseen käyttöön niitä tarvitseville. Kaupunginhallitus toteaa kiinteistölautakunnan lausuntoon viitaten, että useat tilakeskuksen vapaana olevat tilat sijaitsevat asuinrakennusten kivijaloissa, eivätkä ne siten sovellu musiikin tekemiseen ilman erityisrakenteita (mm. äänieristys).

Edelleen kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sekä nuorisoasiainkeskuksen että kulttuurikeskuksella on käytössään tiloja, jotka soveltuvat taiteenharjoittajien ja musiikintekijöiden käyttöön.

Lisäksi kaupunki tukee taiteenharjoittajia ja musiikintekijöitä myöntämällä avustuksia erilaisten yhdistysten ja seurojen toimintaan mm. kulttuuritoimen määrärahoista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (Kvsto 11.3.2015 asia 31)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 815

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 343

HEL 2015-003176 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on kaupungin rakennettu omaisuus. Tilakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on hankkia ja vuokrata soveltuvat tilat kaupungin hallintokuntien palvelukäyttöön. Mikäli tiloja ei tarvita  kaupungin palvelukäyttöön tai niitä vapautuu tästä käytöstä tilakeskus myy ja  vuokraa tiloja ulkopuoliseen käyttöön niitä tarvitseville.

Suurin osa kaupungin omistamista tiloista on erilaisia palvelutiloja kuten päiväkodit, koulut ja sairaalat ja terveysasemat yms. Nämä ovat pääsääntöisesti kaupungin omassa käytössä.

Nuorisoasiainkeskukselle on vuokrattu erilaisia tiloja, joissa on mm. bändiharjoittelutiloja samoin kulttuuriasiainkeskuksella on tiloja, jotka on tarkoitettu ja soveltuvat taiteenharjoittajien ja musiikintekijöiden käyttöön. Usein bändiharjoittelutilat ja muut musiikin tekemiseen käytettävät tilat vaativat erityisrakenteen äänieristys yms. vaatimuksineen. Näiden jo olemassa olevien nuorisoasiankeskuksen ja kulttuuriasiankeskuksen tilojen hyödyntäminen aloitteessa mainittuihin tarkoituksiin on taloudellisten resurssien niukkuuden aikana ensi arvoisen tärkeää.

Tilakeskus voi vuokrata vapaina olevia tiloja markkinahintaan niitä tarvitseville. Useimmat tilakeskuksen vapaat tilat sijaitsevat asuinkerrostalojen kivijaloissa, eivätkä ne sovellu mm. äänieristyksen takia esim. musiikin tekemiseen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566