Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/30

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om tidigarelagd ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu har på ungdomsgården och verksamheten för yngre ungdomar där. (Matti Enroth)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Matti Enroth understödd av ledamoten Sara Paavolainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu har på ungdomsgården och verksamheten för yngre ungdomar där.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

13 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder vilka effekter tidsschemat för ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulu har på ungdomsgården och verksamheten för yngre ungdomar där.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 62
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Jasmin Hamid, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ville Ylikahri

Frånvarande: 11
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Harri Lindell, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Pilvi Torsti

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Matti Enroths förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Enroth och 27 andra ledamöter för fram följande i sin motion:

Pakilan yläasteen koulu arbetar i ett hus som ligger i hörnet av Ring I och Baggbölevägen, delvis på bullermuren utmed Ring I. Den äldsta delen av skolhuset är från år 1939, och flera tillbyggnader har gjorts. Skolan har dessutom en paviljongbyggnad. Användningstiden för denna går ut år 2019, och någon förlängning beviljas inte. Skolan har nu 440 elever och om ett par år 50 fler. En generationsväxling pågår i området och bostadsbeståndet förtätas. Skolhuset är ett av de trängsta i Helsingfors.  

Det är problem med inomhusluften i huset på grund av ett underdimensionerat ventilationssystem, gatudamm från Ring I, som är det livligast trafikerade vägavsnittet i Finland, förfallna fönster, radon i marken och gamla tekniska konstruktioner. Bullret och trafikdammet från Ring I gör att fönstervädring inte är möjlig i klassrummen.

En inomhusluft- och fuktundersökning som Vahanen-yhtiöt gjorde år 2011 visar att luftmängden i klassrum och korridorer måste bli dubbelt eller t.o.m. fyrdubbelt så stor som den är nu. Enligt lärare och föräldrar orsakar den dåliga inomhusluften trötthet, huvudvärk och andra symptom. Skolans hälsovårdare gjorde i början av år 2015 en övervakningsanmälan beträffande de hälsomässiga förhållandena med anledning av lukt från jordkällaren och huvudvärk hos elever. 

Skolhuset blir ännu trängre år 2019 eftersom paviljongbyggnaden inte längre får användas och 100 "gamla" elever måste få plats utöver att årskullen är större.

Ombyggnadsprojektet har skjutits upp flera gånger under årens lopp. Utbildningsnämnden föreslog år 2013 att ombyggnaden skulle påskyndas och inledas senast år 2018. Projektet är åter uppskjutet i 2015 års budget, till åren 2020–2021. Ett belopp på 11 mn euro är reserverat för ändamålet.

De som står bakom motionen föreslår med hänvisning till det ovanstående att staden ska vidta åtgärder som leder till att Pakilan yläasteen koulus hus börjar byggas om år 2018.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Åtgärder vidtagna för upprustning av Pakilan yläasteen koulus hus; ombyggnadsprojekt

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från fastighetsnämnden och påpekar följande:

Pakilan yläasteen koulu har adressen Baggbölevägen 67, 00660 Helsingfors. Flera fukttekniska undersökningar som gällt kvaliteten på inomhusluften har gjorts i skolhuset de senaste åren. Radonhalten har också mätts. Lokala reparationer och tätningar har utförts åren 2011–2015 och utförs för närvarande på basis av undersökningarna och mätningarna för att förhållandena ska bli bättre. Kostnaderna för dem uppgår till sammanlagt 1,5 mn euro. En omfattande ombyggnad planeras dessutom. 

I byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2015–2024, som är bilaga till budgeten för år 2015, ingår ett anslag på 11 mn euro för ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus, och det är angivet att projektet ska genomföras åren 2020–2021. Stadsstyrelsen beslutade 17.8.2015 anteckna beredningsläget i fråga om förslaget till budget för år 2016, ekonomiplan för åren 2016–2018 och investeringsplan för åren 2016–2025. Tidsangivelsen för projektet är i förslaget till investeringsplan densamma som i budgeten för år 2015.

Utbildningsnämnden föreslår i ett utlåtande om utkastet till byggnadsprogram för husbyggnadsprojekt för åren 2016–2025 att ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulus hus ska tidigareläggas till åren 2018–2019.

Den årliga husbyggnadsandelen i investeringsramen uppgår de närmaste åren till ca 180–190 mn euro. Det har planerats att ca 120–140 mn euro ska användas för reparationsprojekt. Den andel som gäller utbildningsväsendet uppgår till 70–100 mn euro. Ombyggnader i skolhus prioriteras i programmet enligt hur brådskande de är.

Stadsstyrelsen påpekar att alla reparationsprojekt, alltså också det som gäller ombyggnad av Pakilan yläasteen koulus hus, årligen bedöms i samband med budgeten enligt hur brådskande de är. Vidare hänvisar stadsstyrelsen till utlåtandet från fastighetsnämnden, av vilket det tydligt framgår att ombyggnadsanslagen är begränsade. Projekten måste alltså prioriteras enligt hur brådskande de är, och om ordningsföljden ändras måste något projekt som tidigare ansetts vara mer brådskande skjutas upp. Endast i det fall att något projekt som är tänkt att genomföras tidigare blir uppskjutet av olika orsaker kan Pakilan yläasteen koulus hus eventuellt byggas om tidigare. 

Syftet med de pågående lokala reparationerna i huset är att lokalerna ska kunna användas tills de byggarbeten som hör till den egentliga ombyggnaden utförs, vilket som det ser ut nu kommer att ske åren 2020–2021.

Stadsstyrelsen påpekar att Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry har skickat en petition om att ombyggnaden av Pakilan yläasteen koulus hus ska påskyndas och inledas senast år 2018. Petitionen motsvarar alltså motionen, som finns i bilaga 1. Föreningen har fått ett skriftligt svar baserat på utlåtandet från fastighetsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Enroth Matti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 38

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 829

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 307

HEL 2015-006198 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Matti Enrothin ym. valtuustoaloitteesta koskien Pakilan yläasteen perusparannuksen aikaistamista:

Kiinteistölautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta antamaan lausunnon Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:lle, jonka vetoomus on liitteenä 3.

Pakilan yläasteen koulurakennus

Pakilan yläasteen koulu sijaitsee osoitteessa Pakilantie 67, 00660 Helsinki. Rakennuksessa on tehty useita sisäilman laatuun liittyviä kosteusteknisiä tutkimuksia sekä radonpitoisuuden mittauksia viime vuosina. Niiden perusteella on suoritettu paikallisia korjauksia ja tiivistyksiä olosuhteiden parantamiseksi. Rakennus on kuitenkin laajan perusparannuksen tarpeessa, kuten sekä valtuustoaloitteessa että vanhempainyhdistyksen vetoomuksessa todetaan.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma

Pakilan yläasteen perusparannukselle on varattu kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015 - 2024 määrärahaa 11,0 milj. euroa siten, että hankkeen toteutus tapahtuisi vuosina 2020 - 2021.

Tilakeskuksen uudessa ehdotuksessa rakentamisohjelmaksi vuosille 2016 - 2025 hankkeen ajoitus on sama kuin TA 2015:n 10-vuotisessa talonrakentamisohjelmassa. Opetuslautakunta on lausunnossaan
talonrakentamisohjelmaluonnoksesta vuosiksi 2016 - 2025 esittänyt, että Pakilan yläasteen perusparannusta tulisi aikaistaa vuosille 2018 - 2019, kuten myös valtuustoaloitteessa esitetään.

Talonrakennuksen vuosittainen osuus investointiraamista on lähivuosina noin 180 - 190 milj. euroa, josta perusparannuksiin on käytettävissä noin 120 - 140 milj. euroa. Rakentamisohjelmaan on ohjelmoitu enimmäismäärä perusparannushankkeita. Koulujen perusparannukset on ohjelmassa priorisoitu kiireellisyyden perusteella, ja kunkin vuoden perusparannusmäärärahan riittävyys on otettava huomioon ohjelmaa laadittaessa. Pakilan yläasteen perusparannushanketta olisi mahdollista aikaistaa vain muuttamalla hankkeiden keskinäistä järjestystä. Hankkeiden ajoitusta ei kuitenkaan muutettu tällä talousarvion valmistelukierroksella.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Anneli Nurmi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86432

anneli.nurmi(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566