Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/18

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om ett ”parklet”-försök

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten Lasse Männistö under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen om ett "parklet"-försök att det inhämtas utlåtande av de fastighets- och bostadsaktiebolag som finns närmast gatuområdet och av företagarna vid gatan när ett parklet-tillstånd prövas.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av motionen om ett "parklet"-försök att det inhämtas utlåtande av de fastighets- och bostadsaktiebolag som finns närmast gatuområdet och av företagarna vid gatan när ett parklet-tillstånd prövas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 12
Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 38
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Silvia Modig, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Frånvarande: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Arja Karhuvaaras förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Hannu Oskala och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska testa företagardrivna bilplatser i centrumområdet i samarbete med företagare med butiker i byggnadernas bottenvåningar och invånarna i området.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att företagardrivna bilplatser som tas upp i motionen kan testas i Helsingfors. Genom försöket får man mer utrymme för bl.a. gatukaféverksamhet speciellt i stadens centrum. Byggnadskontoret utreder lämpliga objekt och eventuella företagare som har intresse för försöket.

Stadsstyrelsen konstaterar att man vid planering av försöksobjekten också ska ta hänsyn till behovet av parkeringsutrymme med beaktande av besöksparkeringen och service- och distributionstrafiken i området, trafikens smidighet och trafiksäkerheten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 852

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen lisätään viimeiseksi lauseeksi:

Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Kannattaja: Laura Rissanen

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Esittelijän perusteluiden viimeiseen kappaleeseen lisätään viimeiseksi lauseeksi:
Lisäksi ennen toimiluvan myöntämistä pyydetään lausunto lähimmiltä yrityksiltä sekä kadun varren asukkailta.

Jaa-äänet: 10
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

07.09.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 125

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kantakaupungissa on noin 24 000 maksullista kadunvarren pysäköintipaikkaa. Näistä paikoista noin 20 500:lla pysäköinti on asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sallittua ilman rajoitusta. Muu pysäköinti on maksullista. Noin 3 500 pysäköintipaikkaa ovat kaikille pysäköijille maksullisia.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vuokraa jo nyt katutilaa lähinnä työmaatoimintoihin liittyen, jos riittävien perusteiden katsotaan olevan olemassa.  Pysäköintipaikkoihin on myös kesäisin sijoitettu pyörätelineitä liikennesuunnittelupäällikön päätöksillä.

Kantakaupungissa kadunvarren pysäköintipaikkojen kysyntä usein ylittää tarjonnan. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia on käytössä noin 27 000 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Alueellisestikin suurimmalla osalla alueista tunnuksia on myyty enemmän kuin tarjolla on paikkoja. Kantakaupungin yritykset, varsinkin kivijalkayritykset, pitävät kadunvarren pysäköintipaikkoja kilpailukykytekijänä, koska asiakkaat voivat käyttää niitä asioidessaan yrityksissä. Tätä pidetään tärkeänä kilpailtaessa asiakkaista kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikekeskusten kanssa.

Helsingin kantakaupungissa on jakeluliikenteelle erityisesti merkittyjä jakeluruutuja 19 kappaletta, jotka on tarkoitettu jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikoiksi. Jakeluruutujen merkitsemisen tehostaminen lisää niiden käytettävyyttä. Tämän lisäksi kaduilla on pysäköintikieltoalueita, joita voi käyttää tavaran lastaamiseen ja purkamiseen. Tulevaisuudessa voi tulla käyttöön varausjärjestelmä, jolla jakeluruutuja voi varata.

Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä. Kohde tulee valita huolella. Valinnassa tulee huomioida pysäköintikapasiteetin tarve alueella, liikenteen sujuvuus sekä liikenneturvallisuus. Vuokraamisesta ei saa tulla automaattia, vaan siinä tulee aina tehdä tapauskohtaista harkintaa ja tutkia onko vuokraaminen perusteltua. Jos jalkakäytävä on riittävän leveä, katutila tulee ensisijaisesti vuokrata sieltä viihtyisyys- ja turvallisuussyistä. Jos pysäköintiruutuja vuokrataan muuhun kuin pysäköinnin käyttöön, vuokratason tulee olla sellainen, että kaupunki saa vähintään menettämänsä pysäköintitulot vuokratuloina.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 177

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta pitää ajatusta yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista kannatettavana, ja ideaa on syytä kokeilla käytännössä jo ensi kesänä. Myös Helsingin pysäköintipolitiikan yhtenä tavoitteena on vapauttaa keskusta-alueella erityisesti pitkäaikaispysäköinniltä tilaa mm. katukahvilatoimintaan.

Lautakunta ei katso tarpeelliseksi määritellä kokeilualuetta, vaan oleellista on yrittäjien ja alueen asukkaiden kuuleminen. Yrittäjät ja alueen asukkaat määrittävät yhdessä sopivan kokeilualueen kesäksi. Yrittäjä todentaa rakennusvirastolle, että miten alueen asukkaita ja muita toimijoita on riittävästi kuultu.

Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen toimintaan. Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia. Yleisen alueen käytölle asetetut vaatimukset kuten esteettömyys ja turvallisuus on varmistettava.

Alueen luovuttamista koskeva päätöksenteko on oltava mahdollisimman yksinkertaista. Ennen pysäköintipaikan poistamista on kuultava myös kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluosastoa, jolla on paras tietämys pysäköintipaikoista.

Kokeilussa kaupunki menettää pysäköintimaksutuloja ja alueella menetetään pysäköintipaikkoja. Toisaalta pysäköintilaitosten vetovoima lisääntyy, ja menetettyjä pysäköintimaksutuloja voidaan hieman kompensoida vuokratuloilla. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista pitää vuokra kohtuullisena ja noudattaa kaupungin terassihinnoittelua. Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida.

Oleellista on mahdollistaa kaupunkilaisten oleskelu parkkiruutualueella eikä luoda siitä tällä järjestelyllä esimerkiksi varasto- tai mainostilaa.

Aloitteessa ehdotetun purku- ja lastaustoiminnan osalta on syytä noudattaa pysäköintiä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Yrityksillä on jo mahdollisuus tehdä aloite kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolle kadunosan varaamiseksi johonkin tiettyyn aikaan purku- ja lastaustoimintaan. Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa pysäköintitunnusta.

Edellä olevan perusteella yleisten töiden lautakunta katsoo, että ajatus yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista on perusteltu. Yleisten töiden lautakunta kannattaa myös kokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Käsittely

14.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: "Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen toimintaan."

Lisätään samaan kappaleeseen seuraava toinen virke: "Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia."   

Lisätään kuudennen kappaleen loppuun seuraava virke: "Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida."

Muutetaan kahdeksannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa pysäköintitunnusta."

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566