Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/24

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 237

Den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen om återställande av förmånen inom kollektivtrafiken för färdtjänstanvändarna

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nuutti Hyttinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nuutti Hyttinen och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska vidta behövliga åtgärder för att färdtjänstanvändarna ska återfå rätten till gratis kollektivtrafikresor i den mån de med beaktande av sin rörelseförmåga kan anlita kollektivtrafiken. Dessutom föreslås det i motionen att användningen av kollektivtrafik ska bli ett verkligt alternativ också för rörelsehindrade passagerare i enlighet med kollektivtrafikstrategin.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och framhåller att kommuninvånarnas möjligheter att ta sig fram i första hand alltid tryggas genom kollektivtrafiken, som tillhandahålls av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Färdtjänsten är avsedd att ersätta den offentliga kollektivtrafiken när det gäller specialgrupper.

Den färdtjänst som hör till social- och hälsovårdsverkets verksamhetsområde och som ersätts med stöd av handikappservicelagen och socialvårdslagen är ett alternativ till kollektiva trafikmedel för dem som behöver så mycket hjälp med att förflytta sig att det inte går att ordna inom den vanliga kollektivtrafiken.

HRT har under de senaste åren aktivt utvecklat kollektivtrafiken i regionen så att den blir allt tillgängligare. Metron är planerad så att den är lämplig för rörelsehindrade och låggolvsbussar har använts redan i många år. Också de nya spårvagnarna och närtågen har låga golv. HRT har också tillsammans med medlemskommunerna och andra intressentgrupper främjat en utveckling av hållplatserna och stationerna med omgivning för att de ska bli tillgängliga. För specialgrupper finns det dessutom rabatt- och fribiljetter, som HRT:s styrelse fattade beslut om 16.6.2015 (se bilaga 2).

Social- och hälsovårdsnämndens utlåtande finns i beslutshistorien och HRT:s utlåtande som bilaga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 823

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.06.2015 § 205

HEL 2015-003179 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Kunnan velvollisuudesta järjestää vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalveluita niihin liittyvine saattajapalveluineen on säädetty vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa. Kuljetuspalveluiden sisällöstä, laajuudesta ja järjestämisestä on erikseen säädetty vammaispalveluasetuksessa.     

Vammaispalveluasetuksen 5 §:ssä todetaan, että kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan edellä mainittujen henkilöiden osalta julkista joukkoliikennettä.

Sosiaali- ja terveysviraston toimialaan kuuluvat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella korvaamat kuljetuspalvelut ovat aina joukkoliikennevälineiden vaihtoehto henkilöille, joiden palveluntarve on niin suuri, ettei sitä pystytä joukkoliikennetyyppisessä ratkaisussa tyydyttämään.

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävässä kuljetustuessa ei vaadita yhtä merkittävää liikkumisen haittaa joukkoliikenteen käyttämiselle kuin vammaispalvelulaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen saajat ovat pääasiassa eläkeiässä olevan vanhuksia, joilla on mahdollisuus saada eläkeläisalennus matkakorttiinsa.

Kuntalaisten liikkuminen turvataan jatkossakin ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jonka järjestämisestä vastaa Helsingin seudun liikennekuntayhtymä (HSL).

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysviraston päätös olla kustantamatta kuljetuspalvelun asiakkaille ilmaista HSL-korttia lisää asiakkaiden matkustuskustannuksia julkisen joukkoliikenteen osalta, mikäli asiakas käyttää julkista joukkoliikennettä. Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan, voidaan julkisilla kulkemista tukea osana toimeentulotukea. Muutoin tehty päätös ei estä tai vaikeuta asiakkaiden matkustamasta julkisilla liikennevälineillä.

Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten, että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen."

Käsittely

02.06.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

1. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Poistetaan kohta 4

Kannattajat: Anna Vuorjoki

2. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon:

"Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan,
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Kannattajat: Anna Vuorjoki

3. vastaehdotus:
Tuomas Tuure: Lisätään kohta 9

"Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Kannattajat: Anna Vuorjoki

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten tuloksena:

1 äänestys (vastaehdotus 1)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohta 4

Jaa-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Maija Anttila

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 9 - 3 (1 tyhjä).

2 äänestys (vastaehdotus 2)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 8 toinen lause muotoon: "Mikäli asiakas on toimeentulotuen asiakas, eikä
selviydy jokapäiväisistä talouteen kuuluvista menoistaan,
voidaan julkisilla kulkemista tukea osana
toimeentulotukea."

Jaa-äänet: 2
Sami Heistaro, Seija Muurinen

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 11 - 2.

3 äänestys (vastaehdotus 3)

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kohta 9 "Ilmaisten HSL- lippujen poistaminen vaikeuttaa sellaisten vähävaraisten kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumista, jotka eivät kuitenkaan
ole toimeentulotuen piirissä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaakin kaupunginhallitusta ottamaan tämän huomioon HSL:n alennusryhmien uudelleen määrittelyissä siten että kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa löydettäisiin kestävä ja tasapuolinen ratkaisu liittyen erityisryhmien alennuksiin ja joukkoliikenteen esteettömyyteen"

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Tuomas Tuuren esittämän vastaehdotuksen äänin 8 - 0 (tyhjiä 5).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Merja Jäntti, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43715

merja.jantti(a)hel.fi

Mikaela Westergård, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

mikaela.westergard(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566