Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/29

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Valtuutettu Petra Malinin aloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä. (Petra Malin)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Petra Malin oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

12 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 3
Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 32 muuta valtuutettua ovat esittäneet, että Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa suunnitella katutaideteoksia. Mahdollisina rahoituslähteinä aloitteessa viitataan Lähiörahastoon ja toisaalta prosenttirahaperiaatteeseen. 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteen johdosta annetuissa yleisten töiden lautakunnan ja nuorisolautakunnan sekä taidemuseon johtokunnan lausunnossa suhtaudutaan katutaiteen edistämiseen myönteisesti. Lausunnoissa on hahmoteltu erilaisia tapoja löytää katutaiteelle sopivia tiloja, samoin kuin tapoja edistää näitä hankkeita. Kaikissa lausunnoissa korostetaan virastojen välisen yhteistyön tärkeyttä. Yhteistyö onkin entisestään tiivistynyt.

Kaupunginhallitus toteaa, että graffiti- ja katutaiteen hankkeiden käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedonkulku virastojen välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taiteilijoiden kanssa tehdään yhteistyötä ja miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Kaupunginhallituksen mielestä nuorisoasiainkeskukselle kuuluu luontevasti vetovastuu katutaide- ja graffitihankkeissa, tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa. Vastaavasti nuorisoasiainkeskus on luonteva taho käynnistämään pelisääntöjen valmistelun.

Lausunnoissa suhtaudutaan myönteisesti myös katutaiteen pilottialueen valitsemiseen. Tällainen pilottihanke voi toimia pohjana myös pelisääntöjen valmistelulle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 828

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 19.05.2015 § 241

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa valtuustoaloitteen katutaiteen edistämisestä olevan kannatettava. Rakennusvirasto hallinnoi yleisiä alueita eli katuja ja viheralueita ja myöntää sijoituslupia sekä väliaikaiselle että pysyvälle katutaiteelle.

Sopivimmat paikat katutaiteelle yleisillä alueilla voidaan kartoittaa yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen, kulttuurikeskuksen ja taidemuseon kanssa. Kartoitus on mahdollista toteuttaa kaikille avoimena kerro kartalla -kyselynä. Ehdotetuista paikoista sopivimmat varataan katutaiteelle. Samassa yhteydessä on mahdollista luoda ja kehittää toimintatapaa yhdessä taitelijoiden ja kaupungin kanssa.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena. Tällainen kaupunginosa voisi sijaita esimerkiksi jonkin aluerakentamisprojektin alueella. Pilottihankkeesta saatavat kokemukset voisivat jalostua jatkossa myös muita vastaavanlaisia osallistavia hankkeita tukeviksi yhteistyö- ja toimintamalleiksi. Tämä rohkaisisi niin ideoiden esittäjiä kuin viranhaltijoita mahdollistamaan kaupunkikulttuurin rikastumista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää yleisten töiden lautakunnan lausuntoa valtuutettu Petra Malinin aloitteesta koskien katutaidetta 29.5.2015 mennessä.

Monet kaupunkielämää elävöittävät ehdotukset koskevat useampia virastoja. Käsittelyprosessit ovat usein valitettavan monimutkaisia ja siksi hitaita. Lisäksi ehdotuksissa vastuita ja velvoitteita ei olla aina mietitty etukäteen. Tämä hankaloittaa ehdotusten toteutumisen mahdollisuuksia.

Rakennusvirastolla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi huolehtia katutaiteen ylläpidosta, kuten puhdistamisesta ja maalauspintojen kunnostamisesta. Vastuu katutaideteoksesta tulee olla hankkeeseen ryhtyvällä tai teoksen omistajalla.

Rakennusvirasto pitää hyvänä mallia, jossa sopimuskumppaneina ovat kaupunki ja yhdistys tai muu järjestäytynyt taho yksityishenkilön sijaan. Tällöin sopimuskäytännöt ovat selkeämmin määriteltävissä molempien osapuolten yhteisten näkemysten mukaisina. Malli on käytössä esimerkiksi kaupunkiviljelijöillä. Malli helpottaisi sekä katutaiteilijoita että lupien käsittelijöitä nopeuttaen käsittelyaikoja ja edesauttaen ehdotusten toteutumista.

Käsittely

19.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutos: Poistetaan ensimmäisen kappaleen jälkeen oleva väliotsikko "Tiivistelmä".

Yleisten töiden lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Yleisten töiden lautakunnan mielestä Helsingissä voisi myös olla alue tai kaupunginosa, joka profiloituisi erityisesti katutaiteen ja osallistavan asukasyhteistyön alueena."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 19.05.2015 § 37

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi seuraavan lausunnon Petra Malinin ja muiden allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta katutaiteen edistämisestä Helsingissä. 

Aloitteessa todetaan, että: ”Katutaide eli rakennusten seiniin tai esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena lisänä kaupunkikuvaan ja joissakin kaupunginosissa katutaiteen tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi olla lähiörahasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaatteesta. Asiassa voitaisiin tehdä myös yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.”

Taidemuseo suhtautuu myönteisesti ajatukseen katutaiteen edistämisestä Helsingin kaupungin alueella. Taidemuseo toteaa, että uusilla asuinalueilla on mahdollista toteuttaa tilapäisiä katutaideteoksia alueiden rakennusaikana. Prosenttiperiaatetta on mahdollisuus käyttää myös muunlaisten teosten toteuttamisessa: Taidemuseo on tuottanut prosenttiperiaatehankkeena Janne Siltasen kaupunkitaideteoksen ”Love Helsinki” Baanalle. Baana onkin yksi mahdollinen paikka katutaiteelle, mutta myös muita vaihtoehtoisia paikkoja tulisi selvittää.

Taidemuseo toteaa, että olisi hyvä tutkia mahdollisuudet edistää katutaiteen tekemistä, esimerkiksi valitsemalla katutaiteen pilottialueen Helsingistä. Katutaide/kaupunkitaiteen mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty Helsingin kaupungissa. Taidemuseolla on mahdollisuus ottaa rooli katutaiteen tuottamisessa. Paras asiantuntemus katutaiteen alalta on tällä hetkellä kuitenkin Nuorisoasiainkeskuksessa. Taidemuseo näkee, että katutaiteen tuottamisessa Helsingin katukuvaan tiivis yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen, Kulttuurikeskuksen ja muiden toimijoiden kanssa tuottaisi parhaan tuloksen.

Lausunto kaupunginhallitukselle 29.5.2015 mennessä. 

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008

maija.tanninen(a)hel.fi

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, arkkitehti/suunnittelija, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 12.05.2015 § 54

HEL 2015-003839 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus on mielellään mukana edistämässä Helsingin asuinalueiden viihtyisyyttä katutaiteen keinoin. Tällä hetkellä kaupungissa on 12 pysyvää laillista maalausseinää sekä liikuteltava katutaidevaunu ja -auto, jotka toimivat maalauspintoina mm. erilaisissa asukastapahtumissa ja monilla festivaaleilla. Nuorisoasiainkeskus käy keskustelua maalareitten kanssa, valvoo maalausseinien siisteyttä ja koordinoi maalaustapahtumia sekä maalausten dokumentointia. Kaupunkilaisten halusta osallistua maalaustapahtumiin kertoo liikuteltavien maalauspintojen suosio – lähes koko kesä 2015 on jo varattu sekä auton että vaunun osalta. Katutaideseinät ovat olleet voimakkaasti esillä myös nuorten Ruuti-järjestelmän ja osallistavan budjetoinnin kautta esille nousseissa aloitteissa.

Ajatus katutaiteen pilottialueen valitsemisesta ja siellä toimimisesta asukkaita osallistaen on kannatettava ja nuorisoasiainkeskus antaa mielellään asiantuntemuksensa mahdollisen hankkeen käyttöön. Toivomme, että mahdollista pilottialuetta valittaessa myös alueen nuorten ääntä kuunneltaisiin ja valintaa ohjaisivat esim. nuorten alueelliset osallistavan budjetoinnin, RuutiBudjetin, hankkeet. Nuorisoasiainkeskuksen katutaide- ja graffititapahtumia ja laillisia maalauspaikkoja koordinoi Nuorten toimintakeskus Hapessa sijaitseva katutaidetoimisto.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

Antti Salminen, Mediatuottaja, puhelin: 31071609

antti.j.salminen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566