Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 216

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp.

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Till stadsfullmäktige har 7.9.2015 lämnats en i 3 § 1 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp.

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566