Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/12

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 225

Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om uppdatering av anvisningarna om förfaringssätt vid rättegångshjälp

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nina Huru väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mira Koponen, jurist, telefon: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Nina Huru och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska utreda möjligheterna att uppdatera anvisningarna om förfaringssätt vid rättegångshjälp från 1991 i syfte att säkerställa jämlik rättspraxis för stadens anställda.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadskansliets rättstjänst har sedan våren 2015 berett uppdateringen av anvisningarna om juridisk hjälp för stadens tjänsterinnehavare och anställda. Avsikten är att stadsstyrelsen ska besluta om frågan före slutet av oktober. Beredningen av uppdateringen utgår från följande:

Stadsstyrelsen beslutar om anvisningarna för förfaringssätt men uppmanar i fortsättningen rättstjänsten att ge förvaltningarna och affärsverken mer detaljerade anvisningar om hur beslutet ska tillämpas.

Ett behov att ge juridisk hjälp kan uppstå om stadens tjänsteinnehavare eller arbetstagare är delaktig i en förundersökning eller rättegång med anledning av någonting som inträffat i tjänstgöringen eller arbetet. Rättstjänsten tar centraliserat hand om stadens intressebevakning i straff- och civilprocesser. I rättegångsärenden som hänför sig till förvaltningens eller affärsverkets egen basuppgift får de anställda som utgångspunkt hjälp av förvaltningens eller affärsverkets egna jurister som uppfyller behörighetsvillkoren. Rättstjänsten hjälper personalen vid andra förvaltningar och affärsverk i frågor som på grund av sin omfattning eller allvarlighet förutsätter specialsakkännedom.

I fall där de vederbörandes intresse eller stadens intresse under processen kan komma i konflikt mot varandra är det inte möjligt att passa ihop rättegångsbiträdets skyldigheter gentemot sin huvudman och sin arbetsgivare, dvs. staden. Enligt instruktionerna beslutar stadsjuristen, då stadskansliets rättstjänst ger hjälp, om rättegångshjälp ska ges eller inte. Om förvaltningen eller affärsverket anser att tjänsterinnehavaren eller arbetstagaren inte ska hjälpas ska beslutsfattandet överföras till stadsjuristen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mira Koponen, jurist, telefon: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 13)

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 811

HEL 2015-001171 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mira Koponen, lakimies, puhelin: 310 25799

mira.koponen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566