Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Val av ersättare i barnomsorgsnämnden

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Abdallah Mountassir befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden

2.     välja Jaakko Tiikasalo till ny personlig ersättare för Petra Malin i barnomsorgsnämnden för den mandattid som slutar med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Abdallah Mountassir till ersättare i barnomsorgsnämnden för mandattiden 2013–2016. Abdallah Mountassir (VF) anhåller 29.4.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i barnomsorgsnämnden.

Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för barnomsorgsväsendet (6.6.2012, 2 §) ska ledamöterna och ersättarna i barnomsorgsnämnden vara från den finska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till nämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Mountassir Abdallahin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Varhaiskasvatuslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.05.2015 § 529

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Abdallah Mountassirille vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Jaakko Tiikasalon Petra Malinin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566