Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/21

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-007311, 2015-007314, 2015-007316, 2015-007312, 2015-007313, 2015-007315

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Jasmin Hamid m.fl. om inrättande av en lånefond för koloniträdgårds- och sommarhyddeföreningarna
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om påverkande i TTIP-avtalsförhandlingarna
 

-        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om en jourmottagning för rehabilitering för veteraner
 

-        Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om utnyttjande av idrottsplatser för rastverksamhet
 

-        Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om namngivning av en lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Ville Jalovaara om belysning av friluftsleden vid Stora Kallviks badstrand i Nordsjö

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566