Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Val av ledamot och ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Ilkka Levä befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja Kai Koskimies till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1.     bevilja Orvokki Jokinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja Elina Vainikainen till personlig ersättare för den ledamot som nu inväljs i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilkka Levän eronpyyntö

2

Orvokki Jokisen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 27.3.2013 (99 §) Ilkka Levä till ledamot och 16.1.2013 (15 §) Orvokki Jokinen till ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Ilkka Levä (VF) anhåller 20.4.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i social- och hälsovårdsnämndens första sektion. Han har 6.5.2015 kompletterat sin avskedsansökan med att han anhåller om befrielse från förtroendeuppdraget av hälsoskäl.

Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Orvokki Jokinen (VF) anhåller 6.5.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion.

Den som är anställd hos kommunen och lyder under en nämnd är inte valbar till nämnden i fråga. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 36 § i kommunallagen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilkka Levän eronpyyntö

2

Orvokki Jokisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 553

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ilkka Levälle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Kai Koskimiehen uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Orvokki Jokiselle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Elina Vainikaisen nyt valittavan varsinaisen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566