Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 167

Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti  kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan golfhallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu 31.5.2025.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:n kanssa solmitaan tontista vuokrasopimus ilman kaupungin antamaa lainarahoitusta. 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Golfin suosio on kasvanut Suomessa nopeasti 1980-luvun lopulta alkaen nykyiselle yli 144 000 rekisteröityneen pelaajan ja yli 150 golfkentän tasolle. Helsingissä on ainoastaan yksi Malmilla sijaitseva golfharjoitteluun tarkoitettu ylipainehalli.

Liikuntalautakunta on päättänyt vuokrata Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle 5 000 m²:n suuruisen maa-alueen Vuosaaren liikuntapuistosta kymmeneksi vuodeksi. Maa-alueen vuokraus on ehdollinen, sillä alue on vielä kiinteistöviraston hallinnassa. Alueen siirrosta on kuitenkin jo alustavasti sovittu. Liikuntapuisto rajautuu Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti tukee hyvin kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.

Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan      1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu
rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,25 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 55,4 miljoonaa euroa,
josta 50 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään lainan, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 576

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan golfhallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu 31.5.2025.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 07.05.2015 § 93

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:n (perustettava yhtiö) lainahakemuksesta koskien Vuosaaren liikuntapuiston alueelle rakennettavaa ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettua golfhallia. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Suomessa golfin suosio on kasvanut nopeasti 1980-luvun lopulta alkaen, ja nykyään Suomessa on jo yli 144 000 rekisteröitynyttä pelaajaa ja yli 150 golfkenttää. Helsingissä on ainoastaan yksi golfharjoitteluun tarkoitettu ylipainehalli. Kyseinen halli sijaitsee Malmilla ja liikuntavirasto on vuokrannut maa-alueen halliyrityksen käyttöön. Rahoitettava halli tulisi sijaitsemaan Vuosaaren liikuntapuistossa. Liikuntapuisto rajautuu Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti tukee hyvin kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.

Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.

Liikuntavirasto on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000,00 euron lainan myöntämistä Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena golfhallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle ehdollisesti vuokrattavalle Vuosaaren liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566