Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Överföring av anslag mellan social- och hälsovårdsverket och HNS

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag överföra utgiftsanslag på 2 miljoner euro från momentet 3 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, till momentet 3 10 06, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, i budgeten för 2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HUS

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslog 16.12.2014 att den fysiatriska poliklinikverksamheten 1.3.2015 ska överföras till Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse.

Stadsfullmäktige beslutade 28.1.2015 (§ 31) godkänna avtalet om att den fysiatriska poliklinikverksamheten 1.3.2015 ska överföras från social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse. Det konstateras i beslutet att stadsfullmäktige senare under räkenskapsperioden ska besluta om anslagsförändringar som omorganiseringen föranleder.

I fråga om terminalvård på specialnivå har kommunerna i huvudstadsregionen kommit överens om att hänvisningen av patienter till Terhohemmet 1.3.2015 ska centraliseras till HNS i syfte att uppnå enhetlighet inom patienthänvisningen. Tidigare har varje kommun själv hänvisat klienter och beviljat betalningsförbindelser. Ledningen för social- och hälsovårdsväsendena i kommunerna i huvudstadsregionen har behandlat ärendet vid sina sammanträden 9.5.2014 och 21.8.2014.

Kostnaderna för den fysiatriska poliklinikverksamheten uppgår årligen till ca 1,2 miljoner euro. Därför ska anslag på 1 miljon euro, som motsvarar 10 månaders verksamhet, och anslag på ca 1 miljon euro för centralisering av terminalvården överföras.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslog 13.1.2015 stadsstyrelsen att utgiftsanslag på 2 miljoner euro ska överföras från momentet 3 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, till momentet 3 10 06, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

HNS fullmäktige har för sin del fattat beslut om de funktionella förändringarnas effekter på budgetanslagen vid sitt sammanträde 29.4.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katja Rimpilä, specialplanerare, telefon: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HUS

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveysvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 575

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2015 talousarvioon merkittyjä menomäärärahoja 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 10

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566