Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Helsingfors stads bokslut för år 2014

HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag:

- godkänna stadens bokslut för år 2014 utgående från att räkenskapsperiodens resultat i stadens bokslut före reserveringar och fondöverföringar uppgår till 1 244 564 473,60 euro

- godkänna stadsstyrelsens förslag om att räkenskapsperiodens resultat för affärsverken och fonderna utanför budgeten ska behandlas enligt följande:

Affärsverket Helsingfors Energis överskott, 142 510 860,71 euro, läggs till eget kapital i Helsingfors stads balansräkning.

Affärsverket Helsingfors Hamns överskott för räkenskapsperioden, 28 838 958,89 euro, läggs till eget kapital i Helsingfors stads balansräkning.

Affärsverket HST:s överskott för räkenskapsperioden, 2 355 499,11 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket HST till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Palmias överskott för räkenskapsperioden, 8 421 538,97 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket Palmia till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänsts (Talpa) överskott, 3 558,82 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänsters (Oiva Akatemia) överskott, 205 538,18 euro, läggs i enlighet med förslaget från direktionen för affärsverket personalutvecklingstjänster till eget kapital i affärsverkets balansräkning.

Fondernas över-/underskott före fondöverföringar läggs i enlighet med stadgarna för fonderna till dessas respektive fondkapital. Bostadslånefonden visar ett underskott på −26 130 436,44 euro, fonden för idrotts- och friluftsanläggningar ett överskott på 198 710,16 euro, försäkringsfonden ett underskott på −1 080 049,15 euro och innovationsfonden ett underskott på 3 899 092,49 euro.

- godkänna stadsstyrelsens förslag om att räkenskapsperiodens resultat i fråga om den övriga verksamheten behandlas enligt följande:

Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området, 4 570 059,85 euro.

Till bostadsproduktionsfonden läggs i enlighet med förslaget från bostadsproduktionskommittén 585 000 euro av bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden.

Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen, 4 031 984,33 euro.

Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösning av investeringsreserven för ombyggnaden av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs 840 939,63 euro.

Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter reserver och fondöverföringar, 1 450 802 720,69 euro, upptas i stadens balansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

- godkänna stadsstyrelsens förslag om att 50 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning överförs till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för att användas för att delfinansiera stadens andel av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012 och 11.2.2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställninskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i upphandlingsverksamheten. (Kauko Koskinen)

 

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sami Muttilainen hade föreslagit följande två hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige en tilläggsbudget med vilken en del av 2014 års överskott används till ökade resurser för social- och hälsovårdstjänster och för andra bastjänster.
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i beredningen av följande budget omvärdera produktionsmålet för strategiprogrammet utgående från att servicens effekt, dess kvantitativa och kvalitativa förutsättningar och konsekvenser på lång sikt beaktas i målet.

Ledamoten Kauko Koskinen understödd av ledamoten Seija Muurinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i upphandlingsverksamheten.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige en tilläggsbudget med vilken en del av 2014 års överskott används till ökade resurser för social- och hälsovårdstjänster och för andra bastjänster.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 15
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 24
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti Villo

Blanka: 41
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta Välimäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att i beredningen av följande budget omvärdera produktionsmålet för strategiprogrammet utgående från att servicens effekt, dess kvantitativa och kvalitativa förutsättningar och konsekvenser på lång sikt beaktas i målet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 18
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti Villo

Blanka: 42
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Jape Lovén, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Hannu Oskala, Heta Välimäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Kauko Koskinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att upphandlingsväsendet utvecklas aktivt med särskilt avseende på att upphandlingslagen och upphandlingsbefogenheterna följs och att uppgifterna skiljs åt i upphandlingsverksamheten.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Pertti Villo

Nej-röster: 2
Rene Hursti, Helena Kantola

Blanka: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Terhi Mäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 6
Zahra Abdulla, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Heta Välimäki

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Bokslut 2014

2

Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman yhtiöittämisten vaikutuksia

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 68 § i kommunallagen ska
kommunstyrelsen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före
utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det
till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige
bokslutet före utgången av juni.

Stadsstyrelsen har 23.3.2015 behandlat och undertecknat Helsingfors
stads bokslut för år 2014.

Den bokföringsmässiga försäljningsvinsten (skillnaden mellan de verkliga värdena och balansvärdena) från bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn hade en kraftig inverkan på stadens bokföringsresultat. I resultaträkningen bokförs försäljningsvinsten under extraordinära intäkter och den ökar det bokföringsmässiga resultatet med försäljningsvinstbeloppet.

Vid bolagiseringen av affärsverket Palmias personalrestaurangs-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänstsfunktioner ansågs balansvärdena motsvara de verkliga värdena och det uppkom ingen bokföringsmässig försäljningsvinst.

Bolagiseringarna genomfördes på ett sätt som inte medförde något avsevärt penningflöde mellan staden och bolagen och härigenom påverkade de inte stadens finansiella ställning år 2014.

Bokslutsresultatet räknat utifrån jämförbara siffror utan beaktande av effekterna av bolagiseringen (se bilaga 2) blev 188,5 miljoner euro, vilket är bättre än år 2013 (147,1 miljoner euro). Resultatet för 2014 blev 45,4 miljoner euro utan affärsverk och effekterna av bolagiseringen. År 2013 var den motsvarande siffran −36,8 miljoner euro.

Skatteintäkterna och statsandelarna ökade blygsamt till 0,6 procent och blev 20 miljoner euro. Intäkterna från kommunalskatten minskade år 2014 med 7 miljoner euro, dvs. −0,3 procent, från utfallet år 2013. Intäkterna från kommunalskatten ökade med 1,3 procent i hela landet, vilket främst beror på att många kommuner höjde sin kommunalskatteprocent år 2014.

Intäkterna från samfundskatten ökade med 41 miljoner euro, dvs. med 15,4 procent, från 2013 års bokslut. Fastighetsskatteintäkterna ökade med 11 miljoner euro jämfört med år 2013. Statsandelarna minskade med 25 miljoner euro från året innan, vilket berodde på nedskärningar i statsandelarna.

Räkenskapsperiodens resultat blev följande:

Räkenskapsperiodens resultat omfattar den bokföringsmässiga försäljningsvinsten på 1 056 miljoner euro från bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn. Beloppet ingår i resultaträkningens extraordinära intäkter och ökar räkenskapsperiodens resultat år 2014 med försäljningsvinsten. De bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringarna med beaktande av räkenskapsperiodens resultat år 2014 uppgick till 1 244,6 miljoner euro och visade överskott på 1 633,2 miljoner euro.

Utöver den bokföringsmässiga försäljningsvinsten ovan ökade räkenskapsperiodens överskott också till följd av avdraget för avskrivningsdifferensen på 190,5 miljoner euro, avdraget för reserveringar (97,4 miljoner euro) och avdraget för fonder (52,7 miljoner euro).

Stadens omkostnader med affärsverken och fonderna beaktade minskade något år 2014 (−0,2 %). Dessutom minskade omkostnaderna i viss mån (−0,8 %) med tillverkning för eget bruk beaktad. Intäkterna och utgifterna minskade delvis därför att affärsverket Helsingfors Energis omsättning sjönk med 52 miljoner euro och omkostnaderna med 44 miljoner euro från år 2013.

Moderstadens jämförbara omkostnader ökade med 0,9 procent utan affärsverken, fonderna och de nettobudgeterade enheterna. Med beaktande av enheterna med nettobudget ökade omkostnaderna med 0,6 procent.

Avgiftsfinansieringen har sedan år 2007 år för år täckt en allt mindre andel av omkostnaderna (verksamhetsintäkter/omkostnader). Relationstalet var 43,0 procent år 2007 och 39,0 procent år 2013. År 2014 uppgick den andel av omkostnaderna som täcktes genom verksamhetsintäkter till 40,4 procent.

Årsbidraget var 480,7 miljoner euro. Årsbidraget visar de internt tillförda medel som blir över för investeringar, placeringar och amorteringar. Kommunens årsbidrag antas vara tillräckligt stort om årsbidraget täcker avskrivningarna. Årsbidraget för 2014 täcker avskrivningarna.

Årsbidraget utan affärsverk och fonder blev 212,3 miljoner euro och täckte 75 procent av avskrivningarna.

De likvida medlen var 86,6 miljoner euro större vid utgången av 2014 än vid ingången av året. Kassaöverskottet blev följande:

Bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn genomfördes så att affärsverkens tillgångar överfördes till de bolag som bildats dels genom apportöverlåtelse mot aktier i bolagen, dels genom försäljning av affärsverksamheten utgående från att köpesumman blev ett långfristigt lån från bolagen till staden. Tillgångsposterna överfördes till bolagen till deras verkliga värden vid bolagiseringsarrangemangen.

Tillgångsposterna överfördes till bolagen genom apportöverföringar mot aktier i bolaget. Teckningspriserna för aktierna ska bokföras under utnyttjade budgetanslag och de anges under investeringsutgifter i bokslutet.

Till det bildade bolaget Helen Ab överfördes apportegendom till ett värde på 1 855 miljoner euro och till det bildade bolaget Helsingfors Hamn Ab apportegendom till ett värde på 304 miljoner euro. Posterna bokförs under stadens investeringsutgifter som ett aktieteckningspris som motsvarar apportegendomens värde.

I slutet av 2014 bolagiserades även affärsverket Palmias personalrestaurangs-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster. Tillgångsposterna för funktionerna ovan överfördes som apportöverlåtelse till det bildade Helsingfors stads Service Ab. Dessutom överfördes överskott på ca 18,5 miljoner euro från tidigare år i affärsverket Palmias balansräkning till bolaget. Genom apportegendomens nettovärde och den till bolaget överförda penningsumman betalades teckningspriset på 12,9 miljoner euro för stadens aktier i Helsingfors stads Service Ab. Summan bokförs under stadens investeringsutgifter som ett aktieteckningspris som motsvarar apportegendomens värde.

År 2014 uppgick inkomstfinansieringsprocenten för Helsingfors stads investeringar till 18 % (investeringsutgifter på 2 720,9 miljoner euro med de sammanlagda teckningspriserna på 2 172,3 miljoner euro för aktierna beaktade). Om de bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringen inte beaktas, blir den jämförbara inkomstfinansieringsprocenten för investeringarna 87 (investeringsutgifter på 548,5 miljoner euro).

Kassaflödet från stadens verksamhet och investeringar var 402,0 euro år 2014. Utan beaktande av de bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringen blir det jämförbara kassaflödet från verksamheten och investeringarna 22,6 miljoner euro (den motsvarande siffran år 2013 var −75,1 miljoner euro). Det med den övriga kommunsektorn jämförbara kassaflödet från verksamheten och investeringarna utan affärsverk och fonder och utan beaktande av de bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringen blir −89,9 miljoner euro (den motsvarande siffran år 2013 var −274,9 miljoner euro).

Bolagiseringarna hade en så betydande inverkan på Helsingfors stads bokslut för 2014 att de kommer att påverka hela kommunsektorns resultat, investeringsnivå och investeringarnas inkomstfinansieringsprocent år 2014. Bolagiseringarnas bokföringsmässiga effekter ökar hela kommunsektorns sammanlagda resultat och minskar inkomstfinansieringsprocenten för investeringarna år 2014.

Staden äger de bildade bolagen Helen Ab, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stads Service Ab med 100 procents andel.

Bolagiseringsarrangemangen medförde staden lånefordringar på 466,2 miljoner euro från Helen Ab och lånefordringar på 254,8 miljoner euro från Helsingfors Hamn Ab. Detta beror på att staden överlät tillgångsposterna för affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn som blev utanför apportöverlåtelserna till Helen Ab och Helsingfors Hamn Ab genom en affärsverksamhetsaffär. Affären genomfördes så att bolagen står i skuld till staden med köpesummorna. Köpesummorna för båda bolagen är fördelade i två poster, ett lån på marknadsvillkor och ett kapitallån.

I fråga om Helen Ab är nettoköpesumman för affärsverksamhetsaffären (skillnaden mellan tillgångarna och skulderna som överfördes genom affären) fördelad så att det marknadsbestämda lånebeloppet är 309,2 miljoner euro och kapitallånet 157,0 miljoner euro.

I fråga om Helsingfors Hamn Ab är nettoköpesumman för affärsverksamhetsaffären fördelad så att det marknadsbestämda lånebeloppet är 98 miljoner euro och kapitallånet 156,8 miljoner euro.

Lånen ovan ska behandlas som utnyttjade budgetanslag i bokföringen och de ska föras under ökning av utlåningen i bokslutet. Utan dessa låneposter ökade stadens utlåning med 16,5 miljoner euro.

Bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi ledde till att utlåningen minskade med 148,9 miljoner euro i stadens bokslut för 2014. Summan berodde främst på att affärsverket Helsingfors Energis lån på 146,0 miljoner euro till affärsverket Helen Elnät Ab i slutet av 2014 avdrogs från stadens lånestock.

Staden amorterade sina upptagna lån med 220,9 miljoner euro och tog nya lån på 355,0 miljoner euro. De likvida medlen ökade med 86,6 miljoner euro från läget i början av året. Ändringen i lånestocken omfattar dessutom ett lån på 54 miljoner euro som överfördes till Helen Ab i samband med bolagiseringsarrangemangen.

Den relativa skuldsättningen, som anger en hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet, uppgick till 45,6 procent. Lånebeståndet uppgick i slutet av året till 1 568,6 miljoner euro, det vill säga 2 521 euro per invånare med beaktande av affärsverkens lån.

Likviditeten var 44 dagar vid utgången av 2014, vilket innebär att stadens kassatillgångar täckte 44 dagars kassautgifter.

Låneskötselbidraget, som anger huruvida inkomstfinansieringen räcker till för att betala räntor och amorteringar på det främmande kapitalet, var 1,7. Utan beaktande av det lån på 54 miljoner euro som överfördes till Helen Elnät Ab var låneskötselbidraget 2,1. Låneskötselbidraget var sämre än året innan, då det uppgick till 4,3.

Balansomslutningen var 13 556,2 miljoner euro 31.12.2014, vilket är 1 300,0 miljoner euro mer än 31.12.2013. De största egendomsökningarna hänförde sig till följd av bolagiseringarna till aktieplaceringar under bestående aktiva och till eget kapital under passiva. Försäljningsvinsten från bolagiseringen bokfördes under räkenskapsperiodens överskott, vilket ökade det egna kapitalet.

Soliditetsgraden i stadens bokslut var 78,0 procent. Den mäter kommunens solvens och förmåga att tåla underskott och klara av åtaganden på lång sikt. En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent anses vara en allmän målnivå inom den kommunala ekonomin. Stadens soliditetsgrad har hållit sig över 75 procent de senaste åren.

Balansen i stadens ekonomi har grundat sig på Helsingfors Energis goda resultat. År 2014 överfördes 150 miljoner euro från Helsingfors Energis överskott från tidigare räkenskapsperioder för finansiering av stadens produktion av basservice. Stadens ekonomiska läge kommer väsentligt att ändras räknat från år 2015 med anledning av att inkomstflödet från det bolagiserade Helen Ab riktar sig till investeringarna i energiproduktion.

Räkenskapsperiodens resultat för Helsingfors stadskoncern blev följande:

Stadens resultat för 2014 omfattar en bokföringsmässig försäljningsvinst på 1 056 miljoner euro från bolagiseringen av affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn Ab som elimineras i stadskoncernens resultaträkning som en koncernintern täckning. Också avdraget på 190,5 miljoner euro för avskrivningsdifferensen som ökar överskottet i stadens bokslut och beror på bolagiseringarna elimineras i koncernens resultaträkning.

Stadskoncernens lånestock ökade år 2014 till 4 941 miljoner euro (7 949 euro per invånare), vilket var 154 miljoner euro mer än året innan. Stadskoncernens lånefordringar uppgick år 2014 till 472 miljoner euro.

Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om behandlingen av bokslutet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Resultaten för affärsverken och de fonder som utgör självständiga balansenheter ska i enlighet med bokföringsbestämmelserna behandlas i dessas egna bokslut.

Sammanlagt 50 miljoner euro av de ackumulerade vinstmedlen i Helsingfors stads balansräkning bör överföras till fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för att användas för att delfinansiera stadens andel av projektet för ombyggnad av Helsingfors Olympiastadion i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 28.11.2012 och 11.2.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, finansdirektör, telefon: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, telefon: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Bokslut 2014

2

Kaupungin tilinpäätöksen 2014 tulos ja rahoituslaskelma ilman yhtiöittämisten vaikutuksia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 578

HEL 2015-003253 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 1 244 564 473,60  euroa, sekä

- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksenkäsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 142 510 860,71 euroa siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 28 838 958,89 euroa siirretään Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 355 499,11 euroa siirretään HKL -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 8 421 538,97 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 3 558,82 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 205 538,18 euroa siirretään Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston alijäämä on -26 130 436,44 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä on 198 710,16 euroa, vakuutusrahaston alijäämä on -1 080 049,15 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä on -3 899 092,49 euroa.

- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 4 570 059,85 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,        585 000 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,        4 031 984,33 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 1 450 802 720,69 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

- hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 50 miljoonaa euroa kohdennettuna Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseksi kaupunginvaltuuston 28.11.2012 ja 11.2.2015 tekemien päätöksien mukaisesti.

23.03.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566