Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/21

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Kokouksessa  jätetyt aloitteet

HEL 2015-007311, 2015-007314, 2015-007316, 2015-007312, 2015-007313, 2015-007315

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Jasmin Hamidin ym. valtuustoaloite lainarahaston perustamisesta siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistyksille
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin
 

-        Valtuutettu Seija Muurisen valtuustoaloite veteraanien kuntoutuksen päivystyspisteestä
 

-        Valtuutettu Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan
 

-        Valtuutettu Matti Niirasen ym. valtuustoaloite sopivaksi katsotun kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluva aloite

-        Valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloite Vuosaaren Kallahden kainalon uimarannan ulkoilutien valaisemisesta

 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566