Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Päivi Lipposelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Tomi Sevander toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen eronpyyntö

2

Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Päivi Lipponen (SDP) on 5.5.2015 pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Tomi Sevander.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 11.5.2015 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 26.5.2015 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivi Lipposen eronpyyntö

2

Päivi Lipposen lisäselvitys eronpyyntöön

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 579

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Päivi Lipposelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Tomi Sevander toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

25.05.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566