Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 167

Lån till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Planmeca Golf Areena Helsinki Oy ett lån på 400 000 euro ur fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar. Lånet är avsett för byggande av en golfhall, och i övrigt gäller följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämna poster inom tio år räknat från den dag det tas ut. Det ska dock vara återbetalat i sin helhet 31.5.2025.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar den gällande grundräntan.

Säkerhet: Som säkerhet för lånet ska pantsedlar intecknade i arrenderätten till tomten och i fastigheten överlåtas eller någon annan säkerhet godkänd av stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning lämnas.

Dessutom gäller de allmänna skuld-, pantsättnings- och borgensvillkor som stadsstyrelsen godkände 20.4.2015.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att ett arrendeavtal för tomten ingås med Planmeca Golf Areena Helsinki Oy utan lånefinansiering från staden.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Golfen har snabbt ökat i popularitet i Finland sedan slutet av 1980-talet. Det finns nu drygt 144 000 registrerade spelare och mer än 150 golfbanor. Trots detta finns det en enda övertryckshall för golfträning i Helsingfors. Hallen ligger i Malm.

Idrottsnämnden har beslutat utarrendera 5 000 m² i Nordsjö idrottspark till Planmeca Golf Areena Helsinki Oy för tio år. Utarrenderingen är villkorlig eftersom området fortfarande är i fastighetskontorets besittning. En överenskommelse om att området ska överföras har redan träffats preliminärt. Idrottsparken gränsar till Nordsjö golfbana, vilket betyder att läget för hallen bidrar till att golfverksamheten som helhet utvecklas.

Planmeca Golf Areena Helsinki Oy söker ett lån på 400 000 euro hos staden. Totalkostnaderna för projektet uppgår till 1 100 000 euro. Bolaget planerar att täcka återstoden av kostnaderna genom en kapitalplacering på 120 000 euro och en självfinansiering (ett banklån) på 580 000 euro.

Stadgarna för fonden för idrotts- och rekreationsanläggningar medger att Planmeca Golf Areena Helsinki Oy beviljas det lån som idrottsnämnden föreslår.

Det räntestöd som hänför sig till lånet (det diskonterade nuvärdet på skillnaden mellan grundräntan och marknadsräntan) är i överensstämmelse med artikel 55 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Det totala stödbeloppet för projektet understiger tröskelvärdet för anmälan i artikel 4. Stödet är undantaget från den anmälningsskyldighet som gäller statligt stöd.

Räntan för lånet i beslutsförslaget är för tillfället 0,25 %, och den ändras halvårsvis när grundräntan ändras. I fonden för idrotts- och friluftsanläggningar finns 55,4 mn euro att tillgå. En andel på 50 mn euro är reserverad för ombyggnad på Olympiastadion.

Om stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja lånet kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana enheten finansförvaltning vid stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att upprätta behövliga lånehandlingar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Lainahakemus

2

Lainahakemuksen liite 15.4.2015

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 576

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 400 000 euron lainan golfhallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta siten, että laina on kokonaan maksettu 31.5.2025.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

01.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 07.05.2015 § 93

HEL 2015-004823 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:n (perustettava yhtiö) lainahakemuksesta koskien Vuosaaren liikuntapuiston alueelle rakennettavaa ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettua golfhallia. 

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Suomessa golfin suosio on kasvanut nopeasti 1980-luvun lopulta alkaen, ja nykyään Suomessa on jo yli 144 000 rekisteröitynyttä pelaajaa ja yli 150 golfkenttää. Helsingissä on ainoastaan yksi golfharjoitteluun tarkoitettu ylipainehalli. Kyseinen halli sijaitsee Malmilla ja liikuntavirasto on vuokrannut maa-alueen halliyrityksen käyttöön. Rahoitettava halli tulisi sijaitsemaan Vuosaaren liikuntapuistossa. Liikuntapuisto rajautuu Vuosaaren golfkenttään, joten hallin sijainti tukee hyvin kokonaisvaltaisen golftoiminnan kehittämistä.

Planmeca Golf Areena Helsinki Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
1 100 000,00 euron hankkeelle 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pääomasijoituksella 120 000,00 euroa sekä omarahoituksella (pankkilaina) 580 000,00 euroa.

Liikuntavirasto on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000,00 euron lainan myöntämistä Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena golfhallihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle ehdollisesti vuokrattavalle Vuosaaren liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566