Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Talk/3

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2014

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
 

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta
 

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014
 

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

2

Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2015

6

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015

7

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015

9

Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015

10

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015

11

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015

12

Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015

13

Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015

14

Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015

15

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015

16

Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015

17

Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015

18

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015

19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015

20

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015

21

Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015

22

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015

23

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015

24

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015

25

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015

26

Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015

27

Tilintarkastuskertomus 2014

28

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohta 4

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 1995 kuntalain (365/1995) 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Vuoden 2015 kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan arviointitehtävä laajennettiin koskemaan myös sitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tilintarkastuskertomus

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHTT, KHT Leif-Erik Forsbergin 27.4.2015 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2014. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 6.5.2015 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 2014.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 29.4.2015 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2014 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 6.5.2015. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 arviointikertomuksen vuodelta 2014 annettavaksi kaupunginvaltuustolle. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Lausunnot

Tarkastuslautakunta on aiempaa käytäntöä noudattaen Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 13.5.2015 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa vuoden 2014 arviointikertomuksen osalta vuoden 2015 kuntalain (410/2015) säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

2

Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2015

6

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015

7

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015

9

Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015

10

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015

11

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015

12

Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015

13

Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015

14

Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015

15

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015

16

Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015

17

Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015

18

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015

19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015

20

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015

21

Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015

22

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015

23

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015

24

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015

25

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015

26

Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015

27

Tilintarkastuskertomus 2014

28

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 20.05.2015 § 62

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille

15.04.2015 Ehdotuksen mukaan

08.04.2015 Ehdotuksen mukaan

01.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 77

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tilintarkastajien suositusten mukaisesti lisännyt johtokunnan pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin myös kokouskohtaisesti maininnan, mitä pykälää kukin edellä mainituista ohjeista koskee. Myös mahdolliset muutoksenhakukiellot on nimenomaisesti mainittu pöytäkirjassa. 

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on pyrkinyt toteuttamaan aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa annetut suositukset. Vuoden 2014 arviointikertomuksessa on arvioitu vuoden 2012 arviointikertomuksessa annettujen suositusten vaikuttavuutta.  HKL:n johtokunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen havaintoja ja HKL:n toimenpiteitä havaintojen johdosta johtokunnan kokouksessa 23.5.2013. Kuten tarkastuslautakunta vuoden 2014 arviointikertomuksessa arvioi, niin HKL on tehnyt toimenpiteitä esimerkiksi metron automaattiohjausjärjestelmän hankintaan liittyen. Toimenpiteistä huolimatta automaattiohjausjärjestelmän toimittamiseen liittyvät sopimukset Siemensin kanssa jouduttiin purkamaan alkuvuonna 2015. Sopimusten purkamisen syynä oli se, ettei Siemens pystynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan aikataulun ja toimituksen sisällön osalta.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tehnyt toimenpiteitä tilintarkastajan suosituksien mukaisesti niin, että hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä. Pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin on kokouskohtaisesti lisätty maininta, mitä pykälää kukin ohje koskee. Myös mahdollinen muutoksenhakukielto on mainittu.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL:n sitovat tavoitteet koskevat talouden tasapainoa, liikennetuotannon luotettavuutta ja liikenne- ja infrapalvelun asiakastyytyväisyyttä. HKL:n arvion mukaan HKL:n sitovat tavoitteet ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. HKL tulee päivittämään omaa tavoiteohjelmaansa loppuvuonna 2015, ja samassa yhteydessä HKL arvioi uudelleen myös HKL:n strategisia tavoitteita ja niiden kytkentää kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Samalla tarvittaessa päivitetään HKL:n sitovia tavoitteita.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tallentanut tilinpäätöstilaan dokumentointikuvauksen, jossa on kuvattu HKL:n sitovat tavoitteet ja niiden toteutumien laskentaperusteet ja vastuuhenkilöt. Pyydettäessä HKL on toimittanut kaupunki- ja tilintarkastajille tarkempia raportteja ja laskelmia sitovien tavoitteiden toteutumista. HKL toteaa, että jatkossa HKL tallentaa työtilaan myös yksityiskohtaiset raportit ja selvitykset, joihin sitovien tavoitteiden toteumat perustuvat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566