Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenten ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Klaus Salliselle vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Karl-Mikael Grimmin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Ulla-Britta Talvitie.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Johan Ekmanille vapautuksen opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Veronica Hertzbergin uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon

3.     valita nykyisen varajäsenenThomas Holménin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon sekä

4.     valita Runa Ismarkin Thomas Holménin varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti todeta, että Veronica Hertzbergin henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Klaus Sallisen eronpyyntö

2

Johan Ekmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013, 15 § Klaus Sallisen jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013 - 2016. Klaus Sallinen (Kesk.) pyytää 8.5.2015 vapautusta opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (38 §) mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kaupunginvaltuusto valitsi Johan Ekmanin 16.1.2013 (§ 5) jäseneksi opetuslautakuntaan sekä 30.1.2013 (15 §) jäseneksi ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Johan Ekman (RKP) pyytää 21.5.2015 vapautusta opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista.

Kunnan luottamustoimeen on vaalikelpoinen henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on luottamushenkilön valinneen toimielimen todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Klaus Sallisen eronpyyntö

2

Johan Ekmanin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 603

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Johan Ekmanille vapautuksen opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

18.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566