Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

20.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

Kj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokousten pitämiseksi julkisina

HEL 2014-014951 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sami Muttilainen valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat pitävät ainakin yhden yleisölle avoimen kokouksen valtuustovuoden aikana. Tämä on selkeä viesti kaupunkilaisille, että politiikkaa halutaan tehdä myös avoimin eikä pelkästään suljetuin ovin. Myös eduskunnassa on pidetty avoimia valiokunnan kokouksia. Esim. avoin kaupunginhallituksen kokous juhlaviikkojen yhteydessä voisi toimia hyvin.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

4 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Sami Muttilaisen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian valmisteluun siten, että kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat pitävät ainakin yhden yleisölle avoimen kokouksen valtuustovuoden aikana. Tämä on selkeä viesti kaupunkilaisille, että politiikkaa halutaan tehdä myös avoimin eikä pelkästään suljetuin ovin. Myös eduskunnassa on pidetty avoimia valiokunnan kokouksia.  Esim. avoin kaupunginhallituksen kokous juhlaviikkojen yhteydessä voisi toimia hyvin.

Jaa-äänet: 51
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Lea Saukkonen, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 31
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Emma Kari, Silvia Modig

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Sami Muttilainen oli valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto esittää, että tutkitaan mahdollisuutta järjestää valtuuston kokous kerran valtuustokaudessa muuallakin kuin kaupungintalolla. Vierailu kerran valtuustokaudessa eri Helsingin kaupunginosissa ja lähiöissä olisi tervetullut tuulahdus sekä lisäisi ihmisten mielenkiintoa politiikkaan.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto esittää, että tutkitaan mahdollisuutta järjestää valtuuston kokous kerran valtuustokaudessa muuallakin kuin kaupungintalolla. Vierailu kerran valtuustokaudessa eri Helsingin kaupunginosissa ja lähiöissä olisi tervetullut tuulahdus sekä lisäisi ihmisten mielenkiintoa politiikkaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 26
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Maria Ohisalo, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 39
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Tuomas Nurmela, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 16
Harry Bogomoloff, Jasmin Hamid, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Ville Ylikahri

Poissa: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Eero Heinäluoma, Silvia Modig, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Sami Muttilaisen ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 10.12.2014 asia 13

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien kokoukset silloin, kun käsiteltävänä ei ole salassa pidettäviä asioita, pidettäisiin julkisina, videoitaisiin ja lähetettäisiin yleisessä tietoverkossa. Tämä parantaisi päätöksenteon seuraamista; kaupunkilaiset näkisivät, miten päätökset muodostuvat ja minkälaista keskustelua niistä on käyty. Menettely parantaisi merkittävästi uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä, ja he kokisivat edustajat omikseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 57 §:n 3 momentin mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin niin päättää. Eduskunnan 13.3.2015 hyväksymässä uudessa kuntalaissa julkisuutta koskeva sääntely säilyy ennallaan (101 §).

Näin ollen toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on toimielimellä itsellään. Harkinta on lisäksi aina tapauskohtaista. Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintuneesti katsottu, että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pääsäännöstä. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä esittelijän esityksestä.

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta kokouksesta tieto (tiedottaminen ilmoituslehdissä, verkkosivuilla ja ilmoitustaululla) sekä seurata kokousta (riittävän suuri kokoustila). Helsinki-kanavalla lähettäminen maksaa noin 250 euroa/kokous, jos kokous pidetään valtuustosalissa, sekä noin 700 euroa yksikameraisena ja noin 1900 euroa monikameraisena, jos kokous pidetään muussa tilassa.

Kaupunginhallitus itse harkitsee tapauskohtaisesti sen kokouksen julkisena järjestämisen tarkoituksenmukaisuuden.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 10.12.2014 asia 13

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.05.2015 § 497

HEL 2014-014951 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

04.05.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566