Helsingfors stad

Protokoll

9/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/7

 

05.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-005560

Beslut

Motion som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om förberedande åtgärder med tanke på IT-undervisning, -support och
-upphandlingar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionen till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566