Helsingfors stad

Protokoll

9/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

05.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Projektplan för yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna projektplanen 11.12.2014 för yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken. Projektet får omfatta högst 56 015 m² bruttoyta, och byggkostnaderna får uppgå till högst 165 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån i april 2014.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur tillräckliga lokaler för studerandehälsovård kan reserveras på yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken. (Seija Muurinen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Seija Muurinen understödd av ledamoten Arja Karhuvaara under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur tillräckliga lokaler för studerandehälsovård kan reserveras på yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur tillräckliga lokaler för studerandehälsovård kan reserveras på yrkeshögskolan Metropolias campus i Kvarnbäcken.
NEJ-förslag: Nej

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Suzan Ikävalko, Minerva Krohn, Hannu Oskala, Ville Ylikahri

Frånvarande: 10
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Silvia Modig, Jan D Oker-Blom, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Seija Muurinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Ida Björkbacka, specialplanerare, telefon: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Metropolian Myllypuron kampus hankesuunnitelma 11.12.2014

2

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman päätöshistoria

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Tomten för Metropolias campus i Kvarnbäcken är belägen strax norr om korsningen Ring I/Kvarnbäcksvägen, söder om Kvarnbäckens metrostation och Sportkvarnen. Västra kanten av tomten är ett öppet schakt och täcks med en däckskonstruktion från vilken Kvarnplatsen framför metrostationen nås obehindrat. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s utbildnings- och innovationsfunktioner inom byggnads- och fastighetsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen förläggs till campus i Kvarnbäcken. Dessutom förläggs Metropolias förvaltning och gemensamma centraliserade tjänster dit. Dessa funktioner är nu utspridda på sju verksamhetsställen i olika delar av huvudstadsregionen. Det kommer att finnas ca 6 000 studerande och ca 540 anställda inom utbildningar och funktioner på campus i Kvarnbäcken. 

Föredragandens motiveringar

Allmänt om projektet

Projektplanen baserar sig på en lokalstrategi, daterad 25.11.2011, som är utarbetad för Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Strategin baserar sig i sin tur på riktlinjer uppdragna av styrelsen för Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 22.6.2010. Enligt strategin ska Metropolia få fyra campusområden, närmare bestämt två i Helsingfors (Kvarnbäcken och Arabiastranden), ett i Esbo (Alberga) och ett i Vanda (Myrbacka). Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy fastställde vid en ordinarie bolagsstämma 20.5.2014 den lokalstrategi som styrelsen fattat beslut om.

Stadsstyrelsen meddelar i ett utlåtande 25.6.2012 (771 §) om den lokalstrategi som utarbetats för Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy att den anser modellen med fyra campusområden vara värd att understödjas. Att två av Metropolias campusområden är belägna i Helsingfors, det ena i Arabiastranden och det andra i Kvarnbäcken, är enligt stadsstyrelsen också värt att understödjas. 

När stadsstyrelsen 24.6.2013 (741 §) behandlade Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s campuslösningar uppmanade den fastighetskontorets lokalcentral att tillsammans med dåvarande ekonomi- och planeringscentralen och Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy utarbeta en projektplan för campusfastigheten för Metropolia i Kvarnbäcken, att vid behov börja söka en byggherrekonsult och planerare för projektledarskapet och att inleda planeringen i behövliga delar.

Stadsstyrelsen uppmanade samtidigt fastighetskontoret att i samarbete med stadsplaneringskontoret och dåvarande ekonomi- och planeringscentralen göra en utredning och vidta förberedande åtgärder när det gäller möjligheterna att utveckla de fastigheter som nu är i stadens ägo och används av Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Stadsstyrelsen godkände 3.11.2014 (1117 §) ett avtal om allmänna principer för uthyrning av lokaler till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Syftena med riktlinjerna för lokalstrategin för Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, vilka omfattar fyra campusområden, är att synergivinster ska utnyttjas bättre, att tvärsektoriell kompetens ska främjas, att en gemensam verksamhetskultur ska skapas och att lokalerna ska användas effektivare.

Utbildnings- och innovationsfunktionerna inom byggnads- och fastighetsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen förläggs till campus i Kvarnbäcken. Dessutom förläggs Metropolias förvaltning och gemensamma centraliserade tjänster dit. Dessa funktioner är nu utspridda på sju verksamhetsställen. Det är delvis fråga om gamla lokaler som inte längre gör det möjligt att modernisera lärmiljöerna. De mångdubbla stödtjänsterna är nu en betydande kostnadspost. Det kommer att finnas ca 6 000 studerande och ca 540 anställda inom utbildningar och funktioner på campus i Kvarnbäcken.

Läge för campus

Staden har anvisat en för ändamålet lämplig tomt i kvarteret 45165 vid Kvarnbäckens metrostation för Metropolias campus. Platsen är ypperlig trafikmässigt, m.a.o. är förbindelserna goda inom både kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken och fordonstrafiken. Det är angivet i stadens strategiprogram att Metropolia ska få ett campus i Kvarnbäcken. Metropolia för med sig livskraft och vitalitet till området, och i gengäld ger området Metropolia möjligheter att utveckla sitt eget tjänsteutbud. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy har som mål att interagera aktivt med aktörer i området och att främja företagande. Detta skapar nya förutsättningar för affärsverksamhet i området och gör att campus kan utvecklas till ett kluster för innovation och affärsverksamhet. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy har redan inlett samarbete med aktörer i området.

Kvarteret 45165 är kvartersområde för verksamhetsbyggnader (KTY) i den gällande detaljplanen. Det planerade byggandet kräver inte att detaljplanen ändras. Kvarteret består i detaljplanen av två normativt angivna tomter, och dessa har genom styckning vid en fastighetsförrättning blivit en enda tomt för campus. Byggrätten för tomten omfattar sammanlagt 48 500 m² vy, varav 7 000 m² vy ska byggas under gårdsnivån. Parkeringen ska ske i en underjordisk parkeringsanläggning. Denna får byggas utöver den angivna våningsytan.

Detaljplanen har som utgångspunkt att korsningen Ring I/Kvarnbäcksvägen ska bli planskild. Den planskilda korsningen har ännu inte byggts, och rampen i den nuvarande plankorsningen ligger i detaljplanen på campustomten. Ombyggnaden av plankorsningen Ring I/Kvarnbäcksvägen till en planskild korsning är för närvarande under planering vid byggnadskontoret. Möjligheten att samordna ombyggnaden och campusprojektet diskuterades under projektplaneringen. Planerna för den planskilda korsningen är beaktade i campusprojektet, och projektet kan genomföras oberoende av när korsningen byggs. Samråd om Ring I och den planskilda korsningen hölls under projektplaneringen också med närings-, trafik- och miljöcentralen.

Stadsplaneringskontoret var företrätt under projektplaneringen, och dess anvisningar beaktades. De avvikelser från detaljplanen som krävs för att projektet ska kunna genomföras har gåtts igenom med stadsplaneringskontoret och byggnadstillsynsverket, och undantag söks för avvikelserna under den fortsatta planeringen. Avvikelserna gäller följande: läget för infarten till tomten, den omständighet att byggnaden bör få sträcka sig till kanten av området närmast den nuvarande körrampen på tomten, en minskning av antalet bilplatser, en höjning av höjdläget för entréplanet, den omständighet att hänsyn inte bör behöva tas till byggnadsytorna när den tillåtna byggrätten för tomten utnyttjas, antalet våningar i mittområdet.  

Kvarnbäckens metrostation började byggas om år 2014. Möjligheten att samordna ombyggnaden och campusprojektet, både planeringen och byggandet, diskuterades under projektplaneringen. En däckskonstruktion som korsar metrobanan ovanför denna byggs i samband med campus. Grundläggning med vibrationsdämpande plattor tillämpas ovanför och nära metrobanan. Källarväggen mot metrobanan förses med stålplåt som skydd mot det elektromagnetiska fält som banan ger upphov till.

Västra delen av tomten består av kalt berg, men på östra och sydöstra delen finns det tjocka sandskikt och ställvis lera. De vatten- och sprinklerledningar på tomten som går till Sportkvarnen flyttas bort. Dagvattnet, som nu rinner i ett öppet dike på tomten, leds under Ring I till nätet av dagvattenledningar.

Projektinnehåll och näringspolitiska dimensioner

Metropolias campus byggs på den synligaste platsen i hela området, och dess position i stadsstrukturen kommer att framhävas. Vissa byggnadsdelar ovan jord har i projektplanen sex våningar och vissa fem. Byggnaden har dessutom två källarvåningar. Dessa är avsedda för undervisningslokaler som kräver en speciell höjd, förråd, serviceutrymmen, en parkering och ett skyddsrum. Skyddsrummet är en del av parkeringen. Till målen hör att byggnaden ska bli ett landmärke mot Ring I och Kvarnbäckens centrum och att campus ska främja interaktion inte bara inom Metropolia utan också med det omgivande samhället.   

Metropolias campus i Kvarnbäcken är i stadens strategiprogram ett av de projekt som gäller samarbete med universitet och högskolor. Syftet med projektet är i enlighet med strategiprogrammet att det ska skapas ett kluster för innovation och affärsverksamhet där nya företag etableras och jobb uppstår.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy utarbetar tillsammans med stadskansliet och andra av stadens förvaltningar och med aktörer i området en plan för hur byggnaden och Metropolias kompetens ska utnyttjas näringspolitiskt. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy har redan i enlighet med målen för projektet börjat interagera med aktörer i området. Interaktionen bör fortsätta genom utvecklat samarbete med företag i området och de företag inom utbildnings- och innovationsbranschen som etablerar sig på campus, närmare bestämt företag inom social- och hälsovårdsbranschen och byggnads- och fastighetsbranschen. Att företagande som gynnar de studerande ska främjas är angivet i projektplanen, och genomförandet planeras också utifrån detta. Staden avser att tillsammans med sina partner främja markanvändnings- och byggprojekt med koppling till campus i Kvarnbäcken. Till detta hör att staden utnyttjar HOAS studentbostäder som testunderlag för nya lösningar.  

Rumslösningarna i byggnaden baserar sig på effektiv rumsdisposition, hög utnyttjandegrad och möjlighet till omdisposition. De ändringar i lokalerna som behövs när undervisningen utvecklas ska vara så små möjligt, vilket betyder bl.a. att våningshöjden ska vara tillräcklig, att lärmiljöerna ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, att lokalerna ska kunna omdisponeras och att konceptet kombilokaler ska användas. Lärmiljöerna planeras med beaktande av att gruppstorlekarna varierar. Att lokalerna ska kunna omdisponeras är en utgångspunkt vid den installationstekniska planeringen: storleken och ordningen på klass- och arbetsrummen ska kunna ändras med så små installationstekniska arbeten som möjligt. Ventilationsapparaterna och kanalerna dimensioneras utifrån den eventualiteten att luftströmmarna blir större. Plats för efterinstallationer lämnas i maskinrum, schakt och undertaksutrymmen.  

VVS- och automationssystemen och belysningen planeras med fokus på behovet. Alla VVS-tekniska anläggningar väljs utifrån energieffektivitet. Den kondensvärme som uppstår i utrymmena utnyttjas vid uppvärmningen. Byggnaden får maskinell avkylning för ventilationen och dessutom avkylning i de enskilda lokalerna. De eltekniska systemen planeras utifrån stadens anvisningar om energiförbrukning, användbarhet och kvalitetsnivå. Eltillgången för kritiska funktioner i byggnaden tryggas med reservkraft. Byggnaden får elektriska säkerhetssystem som uppfyller höga krav på säkerhetsnivån, ett automatiskt brandlarmsystem och en automatisk släckanläggning.

Byggnaden uppförs i enlighet med stadens lågenergianvisningar och lågenergimål. På basis av de till projektplanen fogade referensplanerna blir B målet för byggnadens energiklass och 114 kWh/m² nettoyta/år målet för byggnadens E-tal. 

Byggnaden grundläggs delvis med plattor direkt på berget och delvis med stödpålar. De nedersta golven kan huvudsakligen ligga direkt på marken.

Externa bullerkällor som beror på byggnadens läge är bullret från metrotrafiken, bullret från vägtrafiken på Ring I och Kvarnbäcksvägen och stombullret från metrotrafiken. Genom akustisk och vibrationsteknisk planering tryggas förutsättningarna för klara akustiska förhållanden som uppfyller kraven och stöder verksamheten.

Campus planeras bli tillgängligt.

Projektets omfattning

Projektet omfattar enligt projektplanen 56 015 m² bruttoyta (varav 7 236 m² gäller bilplatser, ett serviceområde och en körramp). Det blir en lägenhetsyta på 41 828 m² och en effektiv yta på 32 446 m².

Kostnader för projektet

Byggkostnaderna uppgår enligt kostnadskalkylen till 165 mn euro exklusive moms. Detta motsvarar 2 946 euro/m² bruttoyta. Kostnaderna baserar sig på prisnivån i april 2014.

Metropolias nuvarande lokaler

När stadsstyrelsen 24.6.2013 behandlade Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s campuslösningar beslutade den uppmana fastighetskontorets lokalcentral att i samarbete med stadsplaneringskontoret och dåvarande ekonomi- och planeringscentralen göra en utredning och vidta förberedande åtgärder när det gäller möjligheterna att utveckla de fastigheter som nu är i stadens ägo och används av Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:s utbildnings- och innovationsfunktioner inom byggnads- och fastighetsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen förläggs till campus i Kvarnbäcken. Dessutom förläggs Metropolias förvaltning och gemensamma centraliserade tjänster dit. Dessa funktioner är nu utspridda på sju verksamhetsställen i olika delar av huvudstadsregionen.

Fastighetskontoret har påbörjat arbetet, men konkreta resultat har ännu inte nåtts, vilket beror på att fastigheterna fortfarande används, enligt den nuvarande tidsplanen för projektet till slutet av vårterminen 2019.  

Stadskansliet utreder under arbetet också hur statsbidragen för de fastigheter som nu används för undervisning ska behandlas när fastigheterna utvecklas.

Effekt på hyran

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy kommer att betala en baskapitalhyra på uppskattningsvis ca 5,53 mn euro om året (ca 11 euro/m² i månaden) för lokalerna på sammanlagt 41 828 m². Hyran baserar sig på stadsstyrelsens beslut 3.11.2014 om allmänna principer för uthyrning av lokaler till Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy får årligen i förväg en kalkyl över följande års kapitalhyra. Den ovannämnda beräknade baskapitalhyran har fåtts fram genom en annuitetskalkyl för 25 år med en ränta på 3 %. Två tredjedelar av räntan hänför sig till ränta och amortering på lånet och andra kostnader som banken debiterar, och en tredjedel består av fastighetsaktiebolagets administrationskostnader. Kapitalhyran justeras årligen i efterskott så att den motsvarar de faktiska kostnaderna.

Grund för kapitalhyran är fastighetsaktiebolagets byggkostnader, från vilka det verkliga värdet på de lokaler/fastigheter som fåtts från staten utan vederlag och som används av Metropolia har dragits av och till vilka kostnaderna för investeringar som staden gjort i lokaler/fastigheter på egen bekostnad har lagts. Grunden för kapitalhyran är följaktligen minskad med 64 mn euro i kalkylen. Dessutom har de beräknade kostnaderna för att göra tomten byggbar, 3,3 mn euro, dragits av från grunden. Den kapitalhyra som Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ska betala bestäms utifrån de faktiska byggkostnaderna och det verkliga värdet på de fastigheter och lokaler som i enlighet med de ovannämnda principerna fåtts från staten utan vederlag.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ska betala kapitalhyra i 25 år efter att byggnaden blivit färdig. Moms fogas till kapitalhyran.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy står för de kostnader för skötsel, underhåll och eventuella användartjänster som hänför sig till de hyrda lokalerna. Arrendet för tomten ingår i underhållskostnaderna.

Genomförande och tidsplan

Byggnaden kommer att ägas av ett nytt fastighetsaktiebolag i stadens ägo. Bolaget genomför projektet.

Ett ärende där ett fastighetsaktiebolag föreslås bli bildat kommer separat upp för beslut.

Det har planerats att byggandet ska inledas i maj 2016 och slutföras i augusti 2019.

Finansiering

Campusbygget i Kvarnbäcken kommer delvis att finansieras med inkomster från försäljning av de fastigheter som nu används av Metropolia (eller med ett belopp som motsvarar det verkliga värdet på fastigheterna).      

Det ovannämnda kan genomföras exempelvis på det sättet att teckningspriset på aktierna i det fastighetsaktiebolag som låter bygga campus, vilka staden blir ägare till, betalas med inkomsterna från fastighetsförsäljningen. Kostnaderna för finansiering av campusbygget är i praktiken den differens som fås när inkomsterna från fastighetsförsäljningen (eller det belopp som motsvarar det verkliga värdet på fastigheterna) och kostnaderna för att göra tomten byggbar dras av från byggkostnaderna enligt de ovannämnda principerna. Differensen täcks med ett lån som upptas av fastighetsaktiebolaget. Det krävs sannolikt att staden går i borgen för lånet. Bolaget måste till en början använda lånet för att täcka sina utgifter eftersom den tid som behövs för fastighetsutvecklingen och fastighetsförsäljningen gör att försäljningsinkomsterna fås först när byggandet närmar sig slutfasen. 

I de totala kostnaderna för projektet, 165 mn euro, ingår kostnaderna för att göra tomten byggbar, sammanlagt 3,3 mn euro. I de totala kostnaderna ingår däremot inte kostnader på sammanlagt 0,5 mn euro som orsakas av att ledningar måste flyttas och marken stabiliseras med stöd strax efter byggstarten. Kostnaderna på sammanlagt 3,8 mn euro finansieras med anslag som i investeringsdelen i stadens budget reserveras för grundberedning och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden. Största kostnadsandelen hänför sig till en däckskonstruktion ovanför metroschaktet. Infarterna till tomten och en liten del av byggnaden kommer att ligga på denna. Kostnaderna uppgår till ca 2,8 mn euro. Återstoden av beloppet, ca 1 mn euro, åtgår till att stabilisera marken med stöd, flytta ledningar och riva den körramp till Ring I som finns på tomten.

Projektet är i stadens budget för år 2015 upptaget i bilagan Hyres- och aktieobjekt, planerade nybyggnads- och ombyggnadsprojekt under åren 2015–2017, och ska enligt denna genomföras åren 2016–2019.

Beslutshistoria och utlåtande

Beslutshistorien utgör bilaga 2. Ett utlåtande som styrelsen för Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 18.12.2014 gav om projektplanen utgör bilaga 3.

Slutkommentarer

Projektet måste anses vara av största vikt för både Metropolia och staden, och bl.a. dess återverkningar i området kan väntas bli mycket stora. Samtidigt gör projektet det möjligt att utveckla Metropolias nuvarande lokaler i olika delar av Helsingfors, vilket har betydelse inte bara för ekonomin i projektet utan också lokalt.

Förslaget är i överensstämmelse med en framställning från fastighetsnämnden.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner förslaget kommer stadsstyrelsen i ett separat beslut om fastställigheten

- att uppmana fastighetskontorets lokalcentral att i samarbete med stadskansliet bereda frågan om bildande av ett fastighetsaktiebolag som ska genomföra projektet. Ärendet ska föreläggas stadsstyrelsen inom år 2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Ida Björkbacka, specialplanerare, telefon: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Metropolian Myllypuron kampus hankesuunnitelma 11.12.2014

2

Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman päätöshistoria

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.04.2015 § 399

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 11.12.2014 päivätyn Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
165 000 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Käsittely

20.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ritva Viljanen ja Tuula Saxholm

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 22.01.2015 § 36

HEL 2015-000226 T 10 06 00

Kiinteistökartta 105/678 503, Myllypurontie 1

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 11.12.2014 päivätyn Metropolian Myllypuron kampuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 165 000 000 euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta päätöksen lainvoimaisuutta.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566