Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta

HEL 2014-005021 T 08 00 07

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä kunnan asukkaan aloitteet tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

3

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluperiaatteet

4

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Kruununhaan asukasyhdistys r.y. ja Stadin rantaryhmä edustajansa välityksellä ovat kaupungille 16.3.2014 ja 9.4.2014 tekemissään samansisältöisissä kunnan asukkaan aloitteissa esittäneet, että kiireellisesti selvitetään mahdollisuudet korvata nykyinen Hakaniemen silta tunneliyhteydellä Pohjoisrannasta Sörnäisten rantatielle sekä vaihtoehdot toteuttaa kevyen liikenteen silta Kruununhaasta Merihaan suuntaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi.

Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 20.3.2015 vastata aloitteiden tekijöille seuraavaa:

"Merihaka-Seura r.y. on tehnyt vuonna 2013 samankaltaisen aloitteen kuin nyt liitteestä 1 ilmenevä Kruununhaan asukasyhdistys r.y:n ja Stadin rantaryhmän aloite. Tuosta aiemmasta aloitteesta on saatu
kaupunkisuunnitteluviraston 18.3.2014 päivätty lausunto. Lausunto on tämän kirjeen liitteenä 2. Lausuntoon perustuva vastaus Merihaka-Seuran aloitteeseen on annettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle
23.4.2014.

Viittaan lausuntoon ja totean toimialasta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana lisäksi seuraavaa:

Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön suunnittelutyö on aloitettu kaupunkisuunnitteluvirastossa maankäyttötarkasteluilla. Työn pohjaksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.11.2014 (337 §) hyväksyä
Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön asemakaavatyön pohjaksi 28.10.2014 päivätyt liitteenä 3 olevan Hakaniemenrannan ja Merihaan ympäristön suunnitteluperiaatteet perustein, jotka ilmenevät liitteenä 4 olevasta suunnitteluohjelmasta kuitenkin niin, että tutkitaan mahdollisuutta lisätä täydennysrakentamisen määrää olennaisesti.

Suunnitteluperiaatteiden peruslähtökohta on, että Hakaniemen sillan ja Sörnäisten rantatien uusien linjausten myötä vapautuville alueille suunnitellaan täydennysrakentamista.

Sillan kohtaloa ja alueen liikennejärjestelyjä tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa kaupunkisuunnittelulautakunnan esitysten perusteella, joiden sisältöä on vielä tässä vaiheessa vaikea ennakoida. Joka tapauksessa nykyisen Hakaniemen sillan korvaavista järjestelyistä seuraa tulevaisuudessa merkittäviä taloudellisia ja liikenteen sujuvuuteen liittyviä vaikutuksia, joiden sisältö täsmentyy alueen kaavatyön myötä."

Aloitteet ja niihin annetun vastauksen liitteet ovat tässä liitteinä 1 - 4.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

3

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluperiaatteet

4

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluohjelma

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.04.2015 § 352

HEL 2014-005021 T 08 00 07

HEL 2014-003632

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteet tiedoksi.

30.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566