Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/6

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        myöntää Ari-Pekka Rajalalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

-        valita Emma Kolun käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ari-Pekka Rajalan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ari-Pekka Rajala pyytää 17.3.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Ari-Pekka Rajalan käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ari-Pekka Rajalan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.04.2015 § 380

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Ari-Pekka Rajalalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

-        valita Emma Kolun käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566