Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-003723 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Bilal Dalkilicille vapautuksen  kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Martin Renlundin Johanna Sandbergin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Bilal Dalkilicin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Bilal Dalkilicille vapautuksen  kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita __________ Johanna Sandbergin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Bilal Dalkilic (RKP) pyytää 23.3.2015 vapautusta kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Bilal Dalkilicin varajäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Bilal Dalkilicin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginorkesterin johtokunta

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.04.2015 § 350

HEL 2015-003723 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Bilal Dalkilicille vapautuksen  kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita __________ Johanna Sandbergin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566