Helsingfors stad

Protokoll

8/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Kaj / Kommuninvånarinitiativ om en tunnel i stället för Hagnäs bro

HEL 2014-005021 T 08 00 07

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna kommuninvånarinitiativen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

3

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluperiaatteet

4

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluohjelma

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Föreningen för Invånarna i Kronohagen rf föreslår 16.3.2014 och Stadin rantaryhmä 9.4.2014 i likadana kommuninvånarinitiativ att staden snarast ska utreda möjligheterna att ersätta nuvarande Hagnäs bro med en tunnel från Norra kajen till Sörnäs strandväg, likaså alternativ för en bro för gång- och cykeltrafik från Kronohagen mot Havshagen.

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 28 § i kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen

Enligt 25 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ tillåts diskussion. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av ärendena i fråga.

Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet beslutade 20.3.2015 ge initiativtagarna följande svar:

"Merihaka-Seura ry kom år 2013 med ett initiativ som liknar Föreningen för Invånarna i Kronohagen rf:s och Stadin rantaryhmäs initiativ i bilaga 1. Stadsplaneringskontoret gav 18.3.2014 utlåtande om Merihaka-Seura ry:s initiativ. Utlåtandet finns i bilaga 2. Stadsfullmäktige underrättades 23.4.2014 om svaret på initiativet. Svaret baserar sig på utlåtandet.

Jag hänvisar till utlåtandet och meddelar som biträdande stadsdirektör för verksamhetsområdet dessutom följande:

Stadsplaneringskontoret inledde arbetet på att planera Hagnäskajen och Havshagen med omgivning genom att granska markanvändningen. Stadsplaneringsnämnden beslutade 4.11.2014 (337 §) godkänna planeringsprinciper för Hagnäskajen och Havshagen med omgivning som underlag för detaljplanearbete. Principerna är daterade 28.10.2014 och ingår i bilaga 3. Grunderna för dem framgår av planeringsprogrammet i bilaga 4. Till nämndens beslut hör att möjligheten till väsentligt ökat kompletteringsbyggande ska undersökas.

Den grundläggande utgångspunkten i planeringsprinciperna är att kompletteringsbyggande ska planeras i de områden som frigörs i och med att Hagnäs bro och Sörnäs strandväg får ny sträckning.

Brons öde och trafiken i området kommer att behandlas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige utifrån framställningar från stadsplaneringsnämnden. Det går inte nu att förutse vad nämnden föreslår i sinom tid. I vilket fall som helst kommer det som ersätter den nuvarande bron att medföra dels avsevärda ekonomiska konsekvenser, dels konsekvenser för trafikflödet. Konsekvenserna preciseras under detaljplanearbetet."

Initiativen och bilagorna till svaret utgör här bilagorna 1–4.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Kruununhaan asukasyhdistyksen ja Stadin rantaryhmän kirjeet

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

3

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluperiaatteet

4

Hakaniemenranta - Merihaka, suunnitteluohjelma

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.04.2015 § 352

HEL 2014-005021 T 08 00 07

HEL 2014-003632

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteet tiedoksi.

30.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566