Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/2

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Val av protokolljusterare

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Fatbardhe Hetemaj och Timo Laaninen till protokolljusterare med ledamöterna Jukka Järvinen och Gunvor Brettschneider som ersättare.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566