Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 24 aloitetta

HEL 2015-003146, 2015-003149, 2015-003152, 2015-003154, 2015-003156, 2015-003157, 2015-003158, 2015-003160, 2015-003161, 2015-003162, 2015-003163, 2015-003166, 2015-003167, 2015-003168, 2015-003169, 2015-003171, 2015-003172, 2015-003173, 2015-003174, 2015-003175, 2015-003176, 2015-003177, 2015-003178, 2015-003179

Päätös

Ryhmäaloite

-        Sosialidemokraattisen puolueen ryhmäaloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan
 

-        Valtuutettu Ulla-Marja Urhon ym. talousarvioaloite määrärahan varaamisesta Soten keittiöverkkoselvityksen tekemiseen
 

-        Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite lisämäärärahasta varhaiskasvatusviraston tilojen toiminnallisuuden kohentamiseen
 

-        Valtuutettu Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite positiiviseen diskriminaation lisämäärärahasta varhaiskasvatusvirastolle
 

-        Valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuuden psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamiseen kouluille
 

-        Valtuutettu Sirkku Ingervon ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 9. luokkalaisten kesätyöseteleihin
 

-        Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite Safe Haven -turvaresidenssin perustamisesta
 

-        Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite ruotsinkielisen tiedottajan palkkaamisesta sosiaali- ja terveysvirastoon sekä opetusvirastoon
 

-        Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloite asumisratkaisusta paperittomille
 

-        Valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloite omaishoitajien virkistäytymismahdollisuuksien tukemisesta
 

-        Valtuutettu Nina Hurun ym. talousarvioaloite decubitus patjojen hankkimisesta ikäihmisille kotona asumisen tukemiseksi
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksen kehittämisestä
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite opetustoimen resurssien lisäämisestä
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite palvelujen alueellisen kattavuuden ja saatavuuden vahvistamisesta asukkaiden tarpeiden mukaisiksi
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite nuorisotiloista ja nuorisotyöstä
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite työllisyyden hoitamisesta
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kaupungin henkilöstön asemasta
 

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kirjastomäärärahoista
 

-        Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta kaupungin sähkönhankinnassa
 

-        Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite tilojen vuokraamisesta taiteenharjoittelijoille ja musiikintekijöille
 

-        Valtuutettu Vesa Korkkulan ym. aloite katutaiteen ja graffitien lisäämisestä Baanalle
 

-        Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite Roihuvuoren liikuntapuiston yhteyteen tehtävästä junioreiden jalkapallokentästä
 

-        Valtuutettu Nuutti Hyttisen ym. aloite joukkoliikenne-etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566