Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Rakennuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Johanna Ahoselle vapautuksen rakennuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Elisa Jokelinin uudeksi jäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä rakennuslautakunnassa on Jorma Loimukoski.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Ahosen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johanna Ahonen (Kok.) pyytää 17.2.2015 vapautusta rakennuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Johanna Ahosen jäseneksi rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Ahosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2015 § 221

HEL 2014-001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Johanna Ahoselle vapautuksen rakennuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä rakennuslautakunnassa on Jorma Loimukoski.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566