Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/8

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Val av nämndemän vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Tomas Garaisi och Kimmo Kuikanmäki befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Anssi Saarijärvi och Sari Häivölä till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Tomas Garaisin eronpyyntö

2

Kimmo Kuikanmäen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tomas Garaisi anhåller 2.2.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Kimmo Kuikanmäki anhåller 3.2.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Tomas Garaisi och Kimmo Kuikanmäki till nämndemän vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.

I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Tomas Garaisin eronpyyntö

2

Kimmo Kuikanmäen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 202

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Tomas Garaisille ja Kimmo Kuikanmäelle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Anssi Saarijärven ja Sari Häivölän käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566