Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/2

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Fatbardhe Hetemaj ja Timo Laaninen sekä varatarkastajiksi valtuutetut Jukka Järvinen ja Gunvor Brettschneider.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566