Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

De bindande målen för dottersammanslutningar i 2014 års budget

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avvikelsen i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2014 års budget i fråga om Fastighets Ab Kabelhuset.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jutta Heinäaho, controller, telefon: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2014 års budget (stadsstyrelsen 9.12.2013) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen. Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

De i 2014 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rapportering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Fastighets Ab Kabelhuset. En mera detaljerad utredning om hur målen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten (dottersammanslutningsrapporten 4/2014, koncernsektionen 23.3.2015).

Fastighets Ab Kabelhusets mål: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna.

Utfall: Målet nås inte.

Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhållet är från tredje kvartalet år 2014. Kostnadsindexet steg med 1,6 % jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Fastighets Ab Kabelhusets underhållskostnader steg med 3,7 %, vilket enligt uppgift från bolaget i huvudsak beror på höjningar i tomtarrendet och fastighetsskatten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Jutta Heinäaho, controller, telefon: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 200

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 10

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566