Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2015-001772 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat siten täydennettynä, että päätösehdotuksen perusteluista poistetaan toteutunut tavoite vähintään 2000:sta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren terveystarkastuksesta.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla päätösehdotuksen perusteluissa mainitaan, että sosiaali- ja terveystoimen tavoite vähintään 2000:sta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren terveystarkastuksesta ei olisi toteutunut. Tavoite on toteutunut, terveystarkastuksia tehtiin 2032 kappaletta. Virhe korjataan poistamalla kyseessä oleva tavoite päätösehdotuksesta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintakeskuksen selvitys

2

Pelastuslaitoksen selvitys

3

Kaupunginmuseon selvitys

4

HKLn selvitys

5

Sosiaali-_ja_terveysviraston selvitys

6

Nuorisoasiainkeskuksen selvitys

7

Kiinteistöviraston selvitys

8

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys

9

Rakennusviraston selvitys

10

Staran selvitys

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Teknisen palvelun lautakunta, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, nuorisolautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta ja kiinteistölautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2014 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:

Rakennus- ja ympäristötoimi

Hankintakeskus

Tavoite: Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

Hankintojen raportoinnin kehittämisen hanke keskeytettiin siihen saakka, kunnes tilaus-, maksu- sekä varastonhallintaprosessien tietojärjestelmiä uudistavan kaupunkiyhteisen Tilauksesta maksuun -hankkeen osana olevan tilausrekisterin toteutus käynnistyy.

Pelastuslaitos

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 %:ssa tehtävistä.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 58 %. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen valmistelujen johdosta.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 69 %. Tähän vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa.

Rakennusvirasto

Tavoite: Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL - liikelaitoksen asutukselle, liikenteelle ja muulle toiminnalle kaivutöistä aiheutuvia haittoja vähennetään rakennusviraston koordinoimana. Rakennetussa katuverkossa yhteisenä työmaana toteutettujen hankkeiden kesto alittaa edellisen vuoden tuloksen vähintään 5 %.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -hankkeiden kaivutöiden keston mediaani vuonna 2014 oli 19 viikkoa, kun se edellisenä vuonna oli 6 viikkoa. Toteuma-aikojen rajat ovat pysyneet samoina molempina vuosina. Vuonna 2014 on ollut laajoja ja pitkäkestoisia hankkeita, joille on ollut välttämätöntä hakea koko vuodeksi kaivulupa. Tällaisia kohteita olivat mm. Jokeri II:n toteutukseen liittyvä Kuusmiehentien joukkoliikennekatu, Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymä sekä Kuninkaantammen ja Honkasuon aluerakentamiskohteet.

Rakentamispalvelu (Stara)

Tavoite: Jatketaan työhyvinvoinnin nelivuotista Stydi-ohjelmaa, joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten, 1–3 päivän sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Laskua oli 0,06 %.

Vertailu tehtiin ajanjaksoilla 1.10.2012 – 30.9.2013 sekä 1.10.2013 – 30.9.2014. Ensimmäisellä ajanjaksolla poissaolot olivat 0,90 % ja toisella 0,84 %.

HKL-liikelaitos

Tavoite: Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %)ja metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).

Toteuma: Metroliikenteessä lähdöistä ajettiin 99,93% eli tavoite ei toteutunut. Metroliikenteen luotettavuus huononi hieman vuodesta 2013 (2013: 99,96 %); pääsyynä ovat olleet normaalia isommat junaviat. Luotettavuus säilyi kuitenkin edelleen erittäin hyvänä.

Sosiaali- ja terveystoimi

Tavoite: Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoitoon pääsy kuudessa kuukaudessa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Potilaista 91 % sai hoidon tavoiteajassa.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston somaattisen erikoissairaanhoidon (sisätaudit, fysiatria ja neurologia) potilaista 91 % (7633) sai hoidon tavoiteajassa. Reilu 700 potilasta (9 % hoitoa saaneista) odotti hoitoa yli 180 vuorokautta. Valtaosa järjestelmässä toteutuneiden hoitojen ylittymisistä johtuu puutteellisista kirjauksista.

Tavoite: Siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Siirtoviivepäiviä syntyi 58 kpl vuoden 2014 aikana.

Siirtoviivemaksut vähenivät murto-osaan (yli 90 % vähenemä) vuodesta 2013.

Tavoite: Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Palveluseteliasiakkaiden kumulatiivinen määrä pysyi ennallaan vuoteen 2013 nähden (296).

Palvelusetelin käyttäjien määrän kehittymiseen vaikuttaa palvelusetelin arvo. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.12.2014 korottaa iäkkäiden palvelusetelin arvoa.

Tavoite: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

Nuorten terveystarkastuksia oli tehty 1768 kpl marraskuun loppuun mennessä. Koko vuoden tiedot eivät ole vielä käytettävissä.

Tavoite: Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään  3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Ehkäisevästä toimeentulotuesta 43 % kohdentui lapsiperheille.

Alkuvuodesta 2014 ei vielä myönnetty lastensuojeluperheille ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, vaan avustukset tehtiin lastensuojelun taloudellisena avustamisena. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki kohdistuu suhteellisesti enemmän lapsiperheille kuin yksinasuville tai pareille ilman lapsia. Menoina 43,1 % ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta kohdistui lasiperheille ja talouksina 29,9 %. Helsingissä toimeentulotuen saajista 76,7 % oli yksinasuvia ja 4,7 % pareja ilman lapsia vuonna 2014.

Sivistystoimi

Kaupunginmuseo

Tavoite: Aukiolotuntien määrä 8 450

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Aukiolotuntien määrä oli 8 216.

Ruiskumestarin taloa ei pystytty avaamaan yleisölle marras- ja joulukuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Lisäksi Ratikkamuseo oli aiempaa enemmän suljettuna Kulttuuritehdas Korjaamon yksityistilaisuuksien johdosta.

Nuorisoasiainkeskus

Tavoite: Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 200.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutuma  oli1 131 suunnitelmallisesti tuettua nuorta.

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrän vähenemiseen vaikutti vuonna 2014 se, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman erillisrahoitus muun muassa Luotsi-toiminnalle päättyi vuoden 2013 lopussa. Tätä pyrittiin korvaamaan nuorisoasiankeskuksen omalla lisärahoituksella. Näin toimiessaan määrän kasvattaminen on hitaampaa, kun sitä tehdään jo toimivien työryhmien rinnalla. Aikaisemmalla erillisrahoituksella nuorten mukaanotto suoraan omaan erilliseen työryhmään on suoraviivaisempaa ja nopeampaa. Se merkitsi Luotsissa 12 henkilön työpanoksen vähenemistä. Luotsin asiakasnuoria oli vuonna 2014 yhteensä 187, mikä on 131 nuorta vähemmän kuin vuonna 2013.

Lisäksi kaupungin palvelujärjestelmän sisäiset uudelleenjärjestelyt nuorten työllistämisen osalta merkitsi 85 suunnitelmallisesti tuetun nuoren vähenemistä, kun työllistämistoiminta nuorisoasiainkeskuksessa päättyi.

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten palvelun tuottaminen liittyy myös nuorisoasiainkeskuksen yhteistyökumppaneiden tuottamaan toimintaan Tyttöjen talossa ja Kalliolan nuorten Poikien talossa. Nuorisoasiainkeskuksen mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrään ao. taloissa, ovat rajallista. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä jäi 53 nuorta pienemmäksi Tyttöjen talossa kuin vuonna 2013 saavutettiin. Myös Kalliolan nuorten Poikien talon asiakasmäärät vähenivät.

Alueellisissa palveluissa, pääosin nuorisotilojen toiminnassa, pystyttiin vastaavasti ennaltaehkäisevän työn rinnalla kasvattamaan suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrää. Luku kasvoi 21 nuorella. Koko vuoden 2014 luku alueellisten palvelujen osaston toiminnoissa päätyi 339 suunnitelmallisesti tuettuun nuoreen.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 % vuonna 2013).

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 72,02 %.

Tavoite ei toteutunut, koska heikohkon taloudellisen suhdanteen vuoksi joukkoliikenteen matkat ovat vähentyneet henkilöautomatkoja enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Kiinteistövirasto

Tavoite: Luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä 250 000 k-m²

Toteuma: Kaupunki luovutti vuonna 2014 asuntorakennusoikeutta 233 000 k-m².

Asuntorakennusoikeutta luovutettiin omistusoikeudella 44 % ja loput 56 % vuokrattiin. Luovutettu asuntokerrosala jäi alle sitovan tavoitteen, koska kaupungin omaa asuntotuotantoa käynnistyi alle normaali määrä. Tähän vaikutti taloustilanteen lisäksi myös Kalasataman ja Jätkäsaaren asuntorakentamisen tasaantuminen ja Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen viivästyminen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintakeskuksen selvitys

2

Pelastuslaitoksen selvitys

3

Kaupunginmuseon selvitys

4

HKLn selvitys

5

Sosiaali-_ja_terveysviraston selvitys

6

Nuorisoasiainkeskuksen selvitys

7

Kiinteistöviraston selvitys

8

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys

9

Rakennusviraston selvitys

10

Staran selvitys

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 198

HEL 2015-001772 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566