Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 24 motioner

HEL 2015-003146, 2015-003149, 2015-003152, 2015-003154, 2015-003156, 2015-003157, 2015-003158, 2015-003160, 2015-003161, 2015-003162, 2015-003163, 2015-003166, 2015-003167, 2015-003168, 2015-003169, 2015-003171, 2015-003172, 2015-003173, 2015-003174, 2015-003175, 2015-003176, 2015-003177, 2015-003178, 2015-003179

Beslut

Gruppmotioner

-        Gruppmotion av Socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om bedömning huruvida resurserna för barn är tillräckliga

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om servicesedlar för fysio-, ergo- och talterapi
 

-        Budgetmotion av ledamoten Ulla-Marja Urho m.fl. om ett anslag för en utredning om nätet av kök inom social- och hälsovården
 

-        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett tilläggsanslag med bättre fungerande lokaler för barnomsorgsverket som syfte
 

-        Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett tilläggsanslag till barnomsorgsverket för positiv särbehandling
 

-        Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om ett tilläggsanslag för sex psykiatriska sjukskötare till skolor
 

-        Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om ett tilläggsanslag för sommarjobbssedlar till niondeklassare
 

-        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om ett skyddsboende (Safe Haven)
 

-        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om anställning av en svenskspråkig informatör till social- och hälsovårdsverket och utbildningsverket
 

-        Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om en lösning på frågan om papperslösas boende
 

-        Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om stöd till närståendevårdare för rekreation
 

-        Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om köp av decubitusmadrasser till äldre som stöd vid hemmaboende
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om utveckling av småbarnsfostran
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om större resurser inom utbildningsväsendet
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om lokalt heltäckande och tillgängliga tjänster baserade på invånarnas behov
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ungdomslokaler och ungdomsarbete
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om sysselsättningsåtgärder
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om stadens personals ställning
 

-        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om biblioteksanslag
 

-        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om beaktande av hållbarhetskriterier vid stadens elanskaffning
 

-        Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om uthyrning av lokaler till konst- och musikutövare
 

-        Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om mer gatukonst och graffiti i Banan
 

-        Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en fotbollsplan för juniorer vid Kasbergets idrottspark
 

-        Motion av ledamoten Nuutti Hyttinen m.fl. om återställande av förmånen inom kollektivtrafiken för färdtjänstanvändarna

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566