Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om avtalen med bolagen inom Veoliakoncernen

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur det för stadens, dotterbolagens och samkommunernas upphandlingar går att ge anvisningar om att FN:s beslut ska beaktas när det gäller verksamheten på de av Israel ockuperade palestinska områdena och bedöma detta också i fråga om relationerna mellan anbudsgivarna och deras moderkoncerner. (Hakanen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Tuuli Kousa under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur det för stadens, dotterbolagens och samkommunernas upphandlingar går att ge anvisningar om att FN:s beslut ska beaktas när det gäller verksamheten på de av Israel ockuperade palestinska områdena och bedöma detta också i fråga om relationerna mellan anbudsgivarna och deras moderkoncerner.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder hur det för stadens, dotterbolagens och samkommunernas upphandlingar går att ge anvisningar om att FN:s beslut ska beaktas när det gäller verksamheten på de av Israel ockuperade palestinska områdena och bedöma detta också i fråga om relationerna mellan anbudsgivarna och deras moderkoncerner.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 11
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Jan Vapaavuori, Pertti Villo

Blanka: 26
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

3

HSLn lausunto 28.10.2014_allekirjoittamaton

4

HSLn lausunto 28.10.2014_liite

5

UM_Veolia lausunto tammikuu 2015

6

UM_kannanotto 3.7.2014

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 12 andra ledamöter föreslår på de grunder som anges i motionen att Helsingfors stad och stadens företrädare i samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ska förfara utgående från att staden inte ingår eller förnyar trafikeringsavtal med bolagen inom Veoliakoncernen. Dessutom föreslår de att möjligheterna att häva samkommunen HRT:s gällande avtal ska utredas.

Stadsfullmäktige behandlade ärendet 7.5.2014, 155 §, och beslutade återremittera ärendet för ny beredning i syfte att utreda hur HRT kan främja FN:s beslut om en avvisande inställning till företagsverksamhet i de olagligt ockuperade palestinska områdena.

Stadsstyrelsen konstaterar att HRT ansvarar för organisering och beställning av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. HRT konkurrensutsätter busstrafiken och har ingått avtal också med bolag som hör till Veoliakoncernen.

Stadsstyrelsen hänvisar till HRT:s utlåtanden 10.4.2014 och 28.10.2014 och konstaterar att HRT följer lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (upphandlingslagen för specialbranscherna 349/2007) i sin verksamhet.

I enlighet med 50 § i upphandlingslagen för specialbranscherna bör HRT utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om den fått kännedom om att den sökande eller anbudsgivaren eller en person i dess ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera sökanden eller anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom dömts för deltagande i en organiserad kriminell organisations verksamhet, givande av muta eller givande av muta i näringsverksamhet, skatte- eller subventionsbedrägeri, penningtvätt eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Den lagakraftvunna domen kan ha getts i Finland eller utomlands.

Om anbudsgivaren gjort sig skyldig till något annat allvarligt fel som hänför sig till yrkesverksamhet och som upphandlingsmyndigheten kan påvisa, kan även det enligt upphandlingslagen för specialbranscherna tillämpas som en uteslutningsgrund beroende på prövning.

Enligt stadskansliets rättstjänst har upphandlingsenheten inte rätt att tillämpa uteslutningsgrunden i fråga om en anbudsgivare om uteslutningsgrunden inte gäller för själva anbudsgivaren, utan eventuellt för ett bolag som hör till samma koncern med anbudsgivaren, om bolaget inte har deltagit i anbudet.

Utöver upphandlingslagen för specialbranscherna följer HRT i sin verksamhet också lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006, lagen om beställaransvar). HRT kräver att dess avtalspartner lämnar in utredningar i enlighet med lagen om beställaransvar innan trafikeringsavtalen undertecknas. HRT har som beställare skött sin utredningsskyldighet i enlighet med lagen om beställaransvar då den erhållit den krävda utredningen och fördjupat sig i den.

Enligt HRT:s utlåtanden har HRT inte kännedom om sådana allvarliga fel i de avtalspartners verksamhet som hör till Veoliakoncernen (Veolia Transport Helsinki Ab, Veolia Transport Espoo Ab och Veolia Transport Vantaa Ab) som på det i motionen angivna sättet skulle kunna användas som grund för uteslutning ur anbudsförfarandet. Det finns heller inte kännedom om sådana uppgifter som skulle ge anledning att häva avtalen.

Helsingfors stad kan inte direkt befatta sig med avtal mellan HRT och dess avtalspartner. Enligt instruktionen för stadsstyrelsen har stadsstyrelsens koncernsektion till uppgift bl.a. att vid behov ge dem som företräder staden i olika sammanslutningar, institutioner och stiftelser anvisningar om hur staden ska ställa sig till de frågor som behandlas om det är fråga om något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgående. Om det inte är fråga om något ekonomiskt viktigt eller principiellt vittgående hör det till stadsdirektörens uppgifter att ge nämnda anvisningar. I fråga om ärenden som hänför sig till styrning av substansverksamheten inom en dottersammanslutning som fungerar som en del av stadens serviceproduktion ges anvisningar av biträdande stadsdirektören inom vederbörande verksamhetsområde. Stadens representanter kan ges anvisningar till exempel i fråga om samkommuner till exempel i samband med beslutsfattandet på en samkommunsstämma.

I pressmeddelandet 10.7.2014 som bifogats HRT:s utlåtande har Veoliakoncernen berättat att den säljer sin verksamhet som hänför sig till vattentjänster, avfallshantering och energiförsörjning i Israel. HRT har inte tillgång till ytterligare information om Veoliakoncernens verksamhet i Israel.

Stadsstyrelsen återremitterade 17.11.2014 ärendet för ny beredning utgående från att resultaten för utrikesministeriets utredning om Veolia beaktas. Utrikesministeriets ställningstagande har bifogats detta ärende.

Utrikesministeriet publicerade i juli 2014 gemensamma budskap som syftar till att öka medvetenheten hos medborgare och företag i EU om medverkan i finansiella och ekonomiska aktiviteter i de israeliska bosättningarna. Avsikten med budskapen är att varna om de juridiska och ekonomiska risker och risker för anseendet som är förenade med aktiviteter i bosättningar eller aktiviteter som gynnar bosättningar (finansiella transaktioner, investeringar, upphandlingar och andra ekonomiska aktiviteter såsom turism). Riskerna hänför sig till att de israeliska bosättningarna enligt folkrätten är uppförda på ockuperad mark och inte erkänns som en rättmätig del av Israels territorium. Det är också viktigt att beakta eventuella kränkningar av internationell humanitär rätt och den internationella rätten om de mänskliga rättigheterna.

Dessutom konstateras det i budskapet publicerat i juli 2014 att presumtiva köpare och investerare bör vara medvetna om att ett framtida fredsavtal mellan Israel och palestinierna, eller mellan Israel och Syrien, kan få konsekvenser för egendom eller ekonomiska aktiviteter i dessa bosättningar. I händelse av tvist kan det bli mycket svårt för medlemsstaterna att säkerställa nationellt skydd för deras intressen. Medborgare och företag i EU bör också vara medvetna om att deras anseende kan påverkas om de medverkar i ekonomiska och finansiella aktiviteter i bosättningar eller investerar i dessa. Medborgare och företag i EU som överväger att medverka ekonomiskt eller finansiellt i bosättningarna bör söka behörig rättslig rådgivning innan de vidtar några åtgärder.

I utrikesministeriets ställningstagande eller den bifogade tidigare kommunikationen framförs det inga sådana motiveringar till att häva avtalen och sluta samarbeta med bolagen inom koncernen Veolia Transport Finland som avviker från rättstjänstens och HRT:s synpunkter.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen. Enligt de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen behandlades motionssvaren alltid i fullmäktige. Ledamoten Yrjö Hakanens motion väcktes 29.1.2014, innan fullmäktiges arbetsordning ändrades. Motionen behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen 4.6.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

3

HSLn lausunto 28.10.2014_allekirjoittamaton

4

HSLn lausunto 28.10.2014_liite

5

UM_Veolia lausunto tammikuu 2015

6

UM_kannanotto 3.7.2014

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2015 § 223

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.02.2015 Pöydälle

16.02.2015 Pöydälle

17.11.2014 Palautettiin

10.11.2014 Pöydälle

22.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 07.05.2014 § 155

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

07.05.2014 Återremitterades

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning i syfte att utreda hur HRT kan främja FN:s beslut om en avvisande inställning till företagsverksamhet i de olagligt ockuperade palestinska områdena.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning i syfte att utreda hur HRT kan främja FN:s beslut om en avvisande inställning till företagsverksamhet i de olagligt ockuperade palestinska områdena.

Ja-röster: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Hennariikka Andersson, Laura Kolbe

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566