Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/16

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande tre motioner

HEL 2015-002467, 2015-002468, 2015-002469

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om ett anslag för specialevenemang i olika förorter och stadsdelar
 

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om brandsäkerheten för hemmaboende äldre

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Ilkka Taipale m.fl. om överföring av en pensionsenhet från social- och hälsovårdsverket till HNS

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566