Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Val av ledamot i idrottsnämnden

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Heidi Ekholm-Talas befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i idrottsnämnden

2.     välja Heidi Ruhala till ny ledamot i idrottsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Ari Lanamäki blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Heidi Ekholm-Talas befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i idrottsnämnden

2.     välja _______________ till ny ledamot i idrottsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom konstatera att Ari Lanamäki blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Heidi Ekholm-Talas (Saml.) anhåller 29.1.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i idrottsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Heidi Ekholm-Talas till ledamot i idrottsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Liikuntalautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 145

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen lautakunnassa on Ari Lanamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566