Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om hedersflaggning vid stadshuset på romernas nationaldag

HEL 2014-004979 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Thomas Wallgren och 24 andra ledamöter föreslår att det ska ordnas hedersflaggning vid Helsingfors stadshus på romernas internationella nationaldag 8 april.

Stadsstyrelsen återremitterade 17.11.2014 (1192 §) motionen för ny beredning utgående från att hedersflaggning i fortsättningen ska ordnas vid Helsingfors stadshus dagen i fråga. 

Stadsstyrelsen beslutade 12.1.2015 (41 §) ändra stadens flaggningsanvisningar utgående från att det ska ordnas flaggning vid Helsingfors stadshus på romernas nationaldag 8 april.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 139

HEL 2014-004979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.11.2014 Palautettiin

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566