Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/7

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Anställning av innehavare av tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anställa agronomie- och forstmagister Esa Nikunen för tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen från och med 1.4.2015, med en totallön på 7 706,58 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt följande: Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Leo Stranius var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista.pdf

2

Työpaikkailmoitus, ympäristöjohtajan virka työavain 39-23-14

3

Valitun hakemus

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaa hakeneet

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Virkaan otettu

Förslagstext

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anställa agronomie- och forstmagister Esa Nikunen för tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen från och med 1.4.2015, med en totallön på 7 706,58 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt följande: Om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragandens motiveringar

Tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen blir vakant 1.4.2015 eftersom innehavaren går i pension.

Stadsfullmäktige beslutade 24.9.2014 (292 §) bevilja miljödirektör Pekka Kansanen avsked från tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen från och med 1.4.2015.

Stadsstyrelsen beslutade 29.9.2014 (988 §) uppmana 
miljöcentralen att utlysa tjänsten som miljödirektör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för miljöförvaltningen, med de krav som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med den lön som hör till tjänsten.

Enligt 13 § i instruktionen för miljöförvaltningen anställs verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Miljödirektören leder och utvecklar miljöcentralens verksamhet i enlighet med stadens strategi och mål.

Enligt 12 § i instruktionen för miljöförvaltningen är behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Språkkunskapskrav för chefer för förvaltningar och affärsverk är enligt 2 § i stadens språkkunskapsstadga utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Erfarenhet av organisationsledning, kännedom om branschen och den offentliga förvaltningen och kommunikations- och samarbetsförmåga räknas enligt platsannonsen som merit.

Tjänsten som miljödirektör söktes inom ansökningstiden av 61 personer. På basis av ansökningarna uppfyller 57 sökande kravet högre högskoleexamen. Dessutom uppfyller alla utom tre språkkunskapskravet. En sammanställning över de sökande utgör bilaga 2.

**********

önskar att deras namn inte offentliggörs. 

På basis av ansökningarna kallades åtta sökande till intervju. Alla dessa uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten.

Intervjuare var miljönämndens ordförande Matti Niemi, nämndens vice ordförande Joona Haavisto och nämndledamoten Tuula Palaste-Eerola, biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet Pekka Sauri, personaldirektör Marju Pohjaniemi, stf. biträdande stadssekreterare Timo Lindén och konsulten Milla Kansonen från Psycon Ab. Intervjuerna gjordes 4–5.12.2014 och 8.12.2014.

På basis av intervjuerna och ansökningarna kallades fyra till en personbedömning som gjordes av Psycon Ab.

**********

Personbedömningen gjordes av seniorkonsulterna Anu Säilä-Kiukas och Pauliina Antikainen från Psycon Ab.

Efter personbedömningen intervjuades sökandena A och B på nytt, 5.1.2015. Intervjuare var miljönämndens vice ordförande Joona Haavisto, biträdande stadsdirektören för byggnads- och miljöväsendet Pekka Sauri, personaldirektör Marju Pohjaniemi, stf. biträdande stadssekreterare Timo Lindén och konsulten Milla Kansonen från Psycon Ab.

De bästa sökandenas utbildning och arbetserfarenhet beskrivs nedan.

Sökande A är agronomie- och forstmagister. Anställningar: direktör för Säkerhets- och kemikalieverkets enhet kemikalieproduktövervakning sedan 1.3.2011; anställd vid Finlands miljöcentral som utvecklingsdirektör 1 år och 2 månader, avdelningsdirektör 8 år och chef för enheten för kemikalier 7 år; sektionschef vid Vatten- och miljöstyrelsen 2 år och 4 månader. Specialyrkesexamen i ledarskap.

Sökande B är filosofie doktor och agronomie- och forstlicentiat. Anställningar: anställd vid Finlands miljöcentral som direktör för programmet om klimatförändring sedan år 2010, direktör för Havscentrum 9 månader, professor sedan år 2002, programdirektör 7 år och enhetschef 5 år; specialplanerare/forskare vid Vatten- och miljöstyrelsen 3 år och 5 månader. Specialyrkesexamen i ledarskap. 

Sökande C är diplomingenjör. Anställningar: direktör för resultatområdet region- och miljöinformation vid Helsingforsregionens miljötjänster sedan november 2012; miljödirektör hos Oslo stad 2011–oktober 2012; direktör för resultatområdet region- och miljöinformation vid HRM åren 2008–2011; direktör för region- och miljöinformation vid SAD 2006–2008; generalplanechef hos Esbo stad 2001–2006; planläggningschef hos Sibbo kommun 1996–2001.

Sökande D är agronomie- och forstmagister. Anställningar: verkställande direktör för Helsingfors Partitorg sedan år 2005; verkställande direktör för Inhemska Trädgårdsprodukter rf 5 år och 5 månader; företagsrådgivare/specialkonsulent på Handelsträdgårdsförbundet rf/Trädgårdsförbundet rf 6 år och 6 månader; inköpare/produktgruppsansvarig på Kesko Abp 2 år och 9 månader.

De bästa sökandena uppfyller de formella behörighetsvillkoren och har lång erfarenhet av ledarskap och chefsuppgifter i organisationer, kännedom om administration och offentlig förvaltning och samarbets- och kommunikationsförmåga. Särskilt sökandena A, B och C har sådan branschkännedom som är viktig för tjänsten.

Esa Nikunen har både störst branschkännedom och störst erfarenhet av att leda en stor organisation inom branschen.

En totalbedömning baserad på ansökningshandlingarna, intervjuerna och personbedömningen gjord av Psycon Ab ger vid handen att Esa Nikunen har bäst förutsättningar för att sköta tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen.

Miljönämnden föreslår stadsstyrelsen att Esa Nikunen ska väljas till miljödirektör vid miljöcentralen.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden framhåller med hänvisning till framställningen från miljönämnden att totalbedömningen baserad på ansökningshandlingarna, intervjuerna och personbedömningen gjord av Psycon Ab ger vid handen att Esa Nikunen har bäst förutsättningar för att sköta tjänsten som miljödirektör.

Ansökningshandlingarna och det övriga materialet hålls tillgängliga under sammanträdet och därförinnan på stadskansliet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista.pdf

2

Työpaikkailmoitus, ympäristöjohtajan virka työavain 39-23-14

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaa hakeneet

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Virkaan otettu

Förslagstext

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 147

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 25

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta esitti lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikunen 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2014 § 292 myöntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti 29.9.2014 § 988 kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristöjohtajan viran julkisesti haettavaksi Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin. Viran kokonaiskuukausipalkka määräytyy Helsingin kaupungin palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa kokonaispalkka on 6 512,43 – 9 397,95 euroa kuukaudessa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 31.10.- 24.11.2014. Hakuilmoitus julkaistiin Metro-lehdessä 31.10.2014 sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 1.11.2014 (liite 1). Hakuilmoitus oli lisäksi esillä Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Käsittely

27.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Päivi Kippo-Edlund

09.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. ympäristöjohtaja

Pertti Forss

Lisätiedot

Susanna Sarvanto-Hohtari, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32092

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 24.09.2014 § 292

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja miljödirektör Pekka Kansanen avsked från tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen räknat från 1.4.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566