Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/8

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Överföring av sjukhusapotekets funktioner till affärsverket HNS-Apotek som överlåtelse av rörelse

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avtalet i bilaga 1 om att stadens sjukhusapoteks läkemedelsförsörjning och kliniska farmaci i sin helhet ska överlåtas till affärsverket HNS-Apotek inom samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Överlåtelsen sker i två faser: första delen av läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin överlåts 1.5.2015 och andra delen 1.1.2016.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag och fortsätta åtminstone tills vidare med stadens sjukhusapoteks verksamhet som en del av stadens organisation.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

3

Henkilöstön asemaa koskeva liite

4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

5

Lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasianpalveluja koskeva yhteistyösopimusluonnos

6

Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus

7

Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus

8

Hinnasto

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Siirtyvä henkilöstö 1.5.2015

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (13.1.2015) en sådan överlåtelse av rörelse mellan staden och affärsverket HNS-Apotek inom samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att det bestäms att stadens sjukhusapoteks läkemedelsförsörjning och kliniska farmaci i sin helhet ska överlåtas till affärsverket HNS-Apotek och att detta ska ske i två faser: tidpunkten för när första delen av läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin ska överlåtas är 1.5.2015 och tidpunkten för när andra delen ska överlåtas är 1.1.2016. All läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci är preciserad i punkt 4.1 i avtalet om överlåtelse av rörelse (bilaga 1). Framställningen från nämnden ingår i beslutshistorien, likaså projektplanen, som nämnden godkände 21.10.2014. 

Kostnaderna för den verksamhet som överförs uppgår till 8,3 mn euro om året när staden sköter den själv. De beräknade kostnaderna för produktionen skött av förvärvaren uppgår till 7,2 mn euro om året exklusive transportkostnader. De immateriella och materiella tillgångarna, som överförs till bokföringsvärdet vid överlåtelsen av rörelsen, framgår av bilaga 2. Uppgifter om värdering av den verksamhet som överförs, om ersättning och om eventuella skatter ingår i 5 och 11 punkten i avtalet om överlåtelse av rörelse.  

Personalen på stadens sjukhusapotek förflyttas till affärsverket HNS-Apotek i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Bestämmelserna i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen och 25 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare tillämpas. Personalens ställning beskrivs i bilaga 3, och vilka anställda som förflyttas i första fasen, 1.5.2015, framgår av bilaga 4.

Frågan om överföring av sjukhusapotekets funktioner har behandlats tillsammans med personalen vid samarbetsmöten, i personalkommittén för social- och hälsovårdsverkets avdelning ekonomi- och stödtjänster och i personalkommittén för hela verket. Bilagan om personalens ställning har behandlats tillsammans med personalorganisationerna. Personalkommittén för hela staden beslutade 3.2.2015 anteckna ärendet och framhöll samtidigt att samarbetet skötts exemplariskt.

När stadens sjukhusapoteks läkemedelsförsörjning och kliniska farmaci överlåts till affärsverket HNS-Apotek är det fråga om en administrativ omorganisering där ansvaret för verksamheten överförs till HNS. Affärsverket HNS-Apotek tillhandahåller i fortsättningen läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci för staden. Det är meningen att staden/social- och hälsovårdsverket och affärsverket HNS-Apotek ska träffa ett separat samarbetsavtal om läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin. Avtalsutkastet finns i bilaga 5.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning, personalavdelning och avdelning rättstjänsten har ingenting att invända mot förslaget.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att uppmana stf. biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och uppmana social- och hälsovårdsverket att sköta det samarbete inklusive praktiska arrangemang som hänför sig till läkemedelsförsörjningen och den kliniska farmacin.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

3

Henkilöstön asemaa koskeva liite

4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

5

Lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasianpalveluja koskeva yhteistyösopimusluonnos

6

Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus

7

Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus

8

Hinnasto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Siirtyvä henkilöstö 1.5.2015

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Stj-rooteli

Tilakeskus

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 148

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan
sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

Käsittely

09.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 5

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi esityslistalla tämän asian liitteenä (numerot 1-3) olevan
liikkeenluovutusesityksen mukaisen sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

Käsittely

13.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Va. sairaala-apteekkari Marisa Eronen ja HUS-Apteekki -liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esteelliset: Tuomas Nurmela

21.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Marisa Eronen, va. sairaala-apteekkari, puhelin: 310 32558

marisa.eronen(a)hel.fi

 

Virastopäällikkö 26.05.2014 § 137

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Virastopäällikkö päätti nimetä seuraavat jäsenet Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-apteekin yhdistämistä valmistelevaan ohjausryhmään ja projektiryhmään.

Ohjausryhmä:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta:

Riitta Simoila
osastopäällikkö
Talous- ja tukipalvelut

Ann-Marie Turtiainen
palvelupäällikkö
Tukipalveluyksikkö

Marisa Eronen
va sairaala-apteekkari
Sairaala-apteekki

Jussi Lind
talous- ja strategiapäällikkö
Talous- ja strategiayksikkö

Elise Färlin
erityissuunnittelija
Talous- ja strategiayksikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti kutsua ohjausryhmän jäseniksi HUS-apteekista seuraavat henkilöt:

Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja

Marita Saanila-Sotamaa
kehittämispäällikkö

Petteri Tuunanen
talouspäällikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Riitta Simoila ja sihteerinä erityissuunnittelija Elise Färlin. Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa kuultaviksi asiantuntijoita.

Virastopäällikkö päätti pyytää Helsingin sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukuntaa nimeämään henkilöstön edustajan ja varaedustajan ko. ohjausryhmään. Lisäksi HUS-apteekki huolehtii osaltaan henkilöstön edustajan ja varaedustajan kutsumisesta ohjausryhmään.

Projektiryhmä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta:

Marisa Eronen
va sairaala-apteekkari

Liisa Skippari
proviisori

Lisäksi virastopäällikkö päätti kutsua projektiryhmän jäseniksi HUS-apteekista seuraavat henkilöt:

Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja

Marita Saanila-Sotamaa
kehittämispäällikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti, että projektiryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kerstin Carlsson ja sihteerinä kehittämispäällikkö Marita Saanila-Sotamaa. Projektiryhmä kutsuu tarvittaessa kuultaviksi asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-apteekin yhdistymisen suunnittelua varten perustetaan ohjausryhmän ja projektiryhmän käsittävä projektiorganisaatio. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida valmistelua. Projektiryhmä vastaa käytännön valmistelusta ja perustaa tarpeen mukaan alaryhmiä eri toimintojen yhdistämisen suunnitteluun.

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 27.03.2012 § 66

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein esittää kaupunginhallitukselle, ettei Helsingin kaupungin sairaala-apteekkia ja HUS-Apteekkia yhdistetä.

Lisäksi terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein osaltaan, ettei Helsingin sairaala-apteekki liity HUS-Apteekin lääkkeiden hankintarenkaaseen.

Lisäksi terveyslautakunta päätti muutoksena toimitusjohtajan ehdottamaan kannanottoon apteekkien yhdistämiseen esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunta tällä hetkellä kannata esityslistalla toimitusjohtajan kannanotossa todetuista syistä apteekkien yhdistämistä. Asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Samassa vaiheessa voidaan arvioida uudelleen perustelut Fimean kielteiselle kannalle.

Käsittely

27.03.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi äänestyksellä sen jälkeen, kun varapuheenjohtaja Muurinen oli jäsen Snällin kannattamana ehdottanut, että esityslistalla olevan esittelijän selvityksen otsikon "Toimitusjohtajan kannanotot apteekkien yhdistämiseen" viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Toimitusjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta tällä hetkellä kannata edellä todetuista syistä
apteekkien yhdistämistä. Asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Samassa vaiheessa voidaan arvioida uudelleen perustelut Fimean kielteiselle kannalle."

Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja varapuheenjohtaja Muurisenmuutosesityksen välillä todettiin lautakunnan enemmistön 5 äänellä (Heistaro, Muurinen, Snäll, Tuominen, Malinen) 4 ääntä  vastaan
(Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen) olevan kannattavan varapuheenjohtaja Muurisen esitystä.

Esittelijän äänestyksessä hävinnyt ehdotus em. kappaleeksi oli seuraava: Toimitusjohtaja ehdottaa, että lautakunta  terveyslautakunta esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunta kannata edellä todetuista syistä apteekkien yhdistämistä.

06.03.2012 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, hallintopäällikkö vs., puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566