Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite yleiskaavan luonnoksen lähetekeskustelusta

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 51 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että yleiskaavan luonnoksesta järjestetään valtuustossa lähetekeskustelu ennen kuin kaupunkisuunnittelulautakunta tekee päätöksiä yleiskaavan jatkovalmistelusta.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja toteaa, että yleiskaavakäsittelyn kokonaisaikataulu kaikkine lain mukaisine vaiheineen on erittäin tiukka, mikäli tavoitteena on, että nykyinen kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, että lähetekeskustelulle ei vaativasta aikataulusta huolimatta ole estettä. Kaupunginhallitus tulee päättämään asiasta mahdollisimman pian, jotta kaupunginvaltuusto voisi pitää lähetekeskustelun kuluvan kevään aikana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 144

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.11.2014

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 51 allekirjoittaneen valtuustoaloitteessa esitetään, että yleiskaavan luonnoksesta järjestetään valtuustossa lähetekeskustelu ennen kuin lautakunta tekee päätöksiä yleiskaavan jatkovalmistelusta.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 25.11.2014, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Yleiskaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot alkuvuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen valmistellaan yleiskaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn syksyksi 2015. Tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Yleiskaavan visio 2050 - pitkän tähtäimen kehityskuva - valmisteltiin vuonna 2013 yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi. Yleiskaavan lähtökohtia ja visiota esiteltiin useissa valtuustoryhmissä vuodenvaihteessa 2013–2014, ei kuitenkaan kaikissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näe estettä kaupunginvaltuuston kanssa käytävälle vuoropuhelulle myöskään yleiskaavaluonnoksen osalta. Luonnosta on mahdollista esitellä valtuustoryhmille samalla tavoin kuin visiovaiheessa.

Olisi toivottavaa koko yleiskaavakäsittelyn aikataulun kannalta, että kaavaluonnoksen esittely kaupunkisuunnittelulautakunnalle voisi tapahtua tavoiteaikataulussa 25.11.2014 ja että lautakunta voisi päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville vuoden 2014 aikana. Yleiskaavaprosessin kokonaisaikataulu kaikkine lain mukaisine vaiheineen on erittäin tiukka, mikäli tavoitteena on, että nykyinen kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan otsikon mukaisesta asiasta lausunnon 22.3.2015 mennessä.

Lisätiedot

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566