Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66

Kaj / Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om sänkta hastighetsbegränsningar på Backasgatan

HEL 2014-011019 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Mari Holopainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att hastighetsbegränsningen på Backasgatan ska sänkas från 50 till 40 km i timmen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Motionen återremitteras för ny beredning utgående från att hastighetsbegränsningen på Backasgatan ska sänkas från 50 till 40 km i timmen.

Ja-röster: 38
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Nej-röster: 31
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 11
Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Harri Lindell, Jape Lovén, Björn Månsson, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen

Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Gunvor Brettschneider, Päivi Lipponen, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 46 andra ledamöter föreslår i sin motion att hastighetsbegränsningen på Backasgatan ska sänkas till 40 km i timmen. Man anser i motionen att fotgängarnas behov att korsa Backasgatan är stort och därför är det skäl att sänka hastighetsbegränsningen i likhet med Forsbyvägen.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och konstaterar att Backasgatan är en av de livligast trafikerade gatorna i Helsingfors på vilken olycksrisken dock är bara liten. På avsnittet mellan Forsbyvägen och Pohjolagatan finns fem ljusreglerade övergångsställen inom en sträcka på drygt 500 meter. Backasgatan avviker i detta avseende från Forsbyvägen som tas upp i motionen. En del av övergångsställena på Forsbyvägen saknar trafikljus.

Stadsplaneringsnämnden godkände 4.11.2014 (343 §) en utvecklingsplan för trafiksäkerheten i Helsingfors. Utvecklingen av hastighetsbegränsningssystemet togs fram i planen som en av de trafiksäkerhetsfrämjande åtgärderna. Frågan om ändring av hastighetsbegränsningarna på Backasgatan kommer att granskas i samband med arbetet på att utveckla hastighetsbegränsningssystemet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

För kännedom

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 173

HEL 2014-011019 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.02.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Hannu Oskala: Aloite palautetaan valmisteluun siten että Mäkelänkadun nopeusrajoitusta Radanrakentajantien ja Mäkelänkadun risteyksestä Mäkelänkadun ja Hämeentien risteykseen saakka lasketaan 50km/h -tasosta 40km/h tasoon.

Kannattaja: Silvia Modig

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Aloite palautetaan valmisteluun siten että Mäkelänkadun nopeusrajoitusta Radanrakentajantien ja Mäkelänkadun risteyksestä Mäkelänkadun ja Hämeentien risteykseen saakka lasketaan 50km/h -tasosta 40km/h tasoon.

Jaa-äänet: 10
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 5
Emma Kari, Tuuli Kousa, Silvia Modig, Henrik Nyholm, Hannu Oskala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 10 - 5 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

09.02.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 413

HEL 2014-011019 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Mäkelänkatu on katuluokaltaan pääkatu ja yksi Helsingin vilkkaimmin liikennöityjä katuja. Kadun liikennemäärä Käpylän kohdalla on noin 44 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Kadulla on melko paljon jalankulkijoita ja kadun ylitystarvetta mm. linja-auto- ja raitiovaunupysäkeille.

Mäkelänkadulla Koskelantien ja Pohjolankadun välillä on hieman yli puolen kilometrin matkalla viisi suojatietä, jotka ovat kaikki valo-ohjattuja. Vuosina 2004 - 2013 Mäkelänkadulla Käpylässä tapahtui kolme poliisiin tietoon tullutta jalankulkijaonnettomuutta ja yksi pyöräilijäonnettomuus, joissa autoilija oli osallisena. Yhdessä onnettomuudessa jalankulkija ylitti katua suojatien ulkopuolella. Onnettomuustilastojen perusteella onnettomuuksien määrä on vähäinen liikennemäärään ja kadun ylitystarpeeseen suhteutettuna.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat laatineet yhdessä Katutilan mitoitus -suunnitteluohjeen, joka valmistui tänä vuonna. Suunnitteluohjeen mukaan pääkatu on seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä palveleva katu, joka on varustettu pääasiassa tasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on 50 - 70 km/h. Helsingissä on kuitenkin myös paljon pääkatuja, joilla nopeusrajoitus on 40 km/h liikenneturvallisuuden ja kaupunkiympäristön vuoksi. Liikenneympäristön ratkaisujen tulisi tukea nopeusrajoitusjärjestelmää. Nopeusrajoituksia ei ole perusteltua muuttaa, mikäli liikenneympäristö ja kadun luonne eivät tue muutoksia riittävästi.

Koskelantie on katuluokaltaan pääkatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h ja liikenne määrä noin 10 000 ajon/vrk. Nopeusrajoituksen laskeminen oli osana Käpylän liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 19.11.2009. Tämä toteutettiin siksi, että Koskelantien ylitystarve jalankulkijoiden osalta on niin suuri ja osa suojateistä valo-ohjaamattomia. Koskelantien osalta tarkastellaan parhaillaan valo-ohjaamattomien suojateiden poistamista ja kadun ylityspaikkojen vähentämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 4.11.2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Yhtenä toimenpiteenä liikenneturvallisuuden parantamiseksi nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. Kehittämistyössä arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista ei toistaiseksi pidetä perusteltuna, mutta asia tullaan tarkastelemaan tämän työn yhteydessä.

Esittelijä

va. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566