Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     konstatera att Sofi Weckmans förtroendeuppdrag som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion har upphört

2.     välja Josefin Gustafsson till ny personlig ersättare för Ted Apter i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Sofi Weckman (Saml.) anhåller (3.2.2015) om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Sofi Weckman till ersättare och 14.1.2015 (13 §) till ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2013–2016.

Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare från den svenska språkgruppen för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Opetuslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 168

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        todeta, että Sofi Weckmanin luottamustoimi opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenenä on päättynyt ja

-        valita Josefin Gustafssonin Ted Apterin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 14.01.2015 § 13

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2.     välja Sofi Weckman till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Timo Nurmiluoto blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566