Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/8

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Sairaala-apteekin toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-Apteekki -liikelaitokselle

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen ja jatkaa ainakin toistaiseksi kaupungin sairaala-apteekin toimintaa osana kaupungin organisaatiota.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

3

Henkilöstön asemaa koskeva liite

4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

5

Lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasianpalveluja koskeva yhteistyösopimusluonnos

6

Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus

7

Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus

8

Hinnasto

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö 1.5.2015

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (13.1.2015) Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitoksen välistä liikkeenluovutusta, jossa sovitaan Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovuttamisesta kokonaisuudessaan HUS-Apteekki -liikelaitokselle kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäisen osan luovutusajankohta on 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toisen osan luovutusajankohta on 1.1.2016. Luovutettava lääkehuollon palvelu ja kliinisen farmasian palvelu kokonaisuudessaan on määritelty liitteenä 1 olevan liikkeenluovutussopimuksen kohdassa 4.1. Lautakunnan esitys ja 21.10.2014 hyväksytty projektisuunnitelma sisältyvät päätöshistoriaan.

Siirtyvän toiminnan kustannukset kaupungin omana toimintana ovat vuositasolla 8,3 milj. euroa. Arvio luovutuksensaajan tuotannon kustannuksista ilman kuljetuskustannuksia on vuositasolla 7,2 milj. euroa.  Liikkeenluovutuksessa kirjanpitoarvossaan siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ilmenevät liitteestä 2. Luovutettavan toiminnan arvostamisesta, korvauksesta ja veroihin varautumisesta on kirjaukset liikkeenluovutussopimuksen kohdissa 5 ja 11. 

Helsingin kaupungin sairaala-apteekin henkilöstö siirtyy HUS-Apteekki -liikelaitokseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ja siirtymässä sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n säännöksiä (henkilöstön asemaa koskeva liite ja ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2015 siirtyvä henkilöstö liitteinä 3 ja 4).

Sairaala-apteekin toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa, sosiaali- ja terveysviraston talous- ja tukipalvelut -osaston henkilöstötoimikunnassa ja viraston henkilöstötoimikunnassa. Henkilöstön asemaa koskeva liite on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta päätti 3.2.2015 merkitä asian tiedoksi ja totesi samalla, että yhteistoiminta on suoritettu mallikkaasti.

Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksessa HUS-Apteekki -liikelaitokselle on kysymys hallinnon uudelleenjärjestelystä, jossa vastuu toiminnasta siirretään HUSille. HUS-Apteekki -liikelaitos tuottaa jatkossa lääkehuollon palvelut ja kliinisen farmasian palvelut Helsingin kaupungille. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ja HUS-Apteekki -liikelaitoksen kesken on tarkoitus solmia erillinen lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasian palveluja koskeva yhteistyösopimus. Sopimusluonnos on liitteenä 5.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla, henkilöstöosastolla ja oikeuspalveluilla ei ole huomautettavaa esityksen johdosta.  

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasian palveluja koskevasta yhteistyöstä käytännön järjestelyineen.     

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikkeenluovutussopimus

2

Siirtyvät aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

3

Henkilöstön asemaa koskeva liite

4

1.5.2015 siirtyvä henkilöstö

5

Lääkehuollon palveluja ja kliinisen farmasianpalveluja koskeva yhteistyösopimusluonnos

6

Lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen kuvaus

7

Koneellisen annosjakelupalvelun kuvaus

8

Hinnasto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Siirtyvä henkilöstö 1.5.2015

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Stj-rooteli

Tilakeskus

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 148

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan
sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

Käsittely

09.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 5

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Esitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi esityslistalla tämän asian liitteenä (numerot 1-3) olevan
liikkeenluovutusesityksen mukaisen sopimuksen Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen luovutuksesta kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymän HUS-Apteekki -liikelaitokselle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kahdessa vaiheessa siten, että lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäinen osa luovutetaan 1.5.2015 ja lääkehuollon palvelujen ja kliinisen farmasian palvelujen toinen osa luovutetaan 1.1.2016.

Käsittely

13.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Va. sairaala-apteekkari Marisa Eronen ja HUS-Apteekki -liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Esteelliset: Tuomas Nurmela

21.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Riitta Simoila, osastopäällikkö, puhelin: 310 42213

riitta.simoila(a)hel.fi

Marisa Eronen, va. sairaala-apteekkari, puhelin: 310 32558

marisa.eronen(a)hel.fi

 

Virastopäällikkö 26.05.2014 § 137

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Virastopäällikkö päätti nimetä seuraavat jäsenet Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-apteekin yhdistämistä valmistelevaan ohjausryhmään ja projektiryhmään.

Ohjausryhmä:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta:

Riitta Simoila
osastopäällikkö
Talous- ja tukipalvelut

Ann-Marie Turtiainen
palvelupäällikkö
Tukipalveluyksikkö

Marisa Eronen
va sairaala-apteekkari
Sairaala-apteekki

Jussi Lind
talous- ja strategiapäällikkö
Talous- ja strategiayksikkö

Elise Färlin
erityissuunnittelija
Talous- ja strategiayksikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti kutsua ohjausryhmän jäseniksi HUS-apteekista seuraavat henkilöt:

Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja

Marita Saanila-Sotamaa
kehittämispäällikkö

Petteri Tuunanen
talouspäällikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti, että ohjausryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Riitta Simoila ja sihteerinä erityissuunnittelija Elise Färlin. Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa kuultaviksi asiantuntijoita.

Virastopäällikkö päätti pyytää Helsingin sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukuntaa nimeämään henkilöstön edustajan ja varaedustajan ko. ohjausryhmään. Lisäksi HUS-apteekki huolehtii osaltaan henkilöstön edustajan ja varaedustajan kutsumisesta ohjausryhmään.

Projektiryhmä

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta:

Marisa Eronen
va sairaala-apteekkari

Liisa Skippari
proviisori

Lisäksi virastopäällikkö päätti kutsua projektiryhmän jäseniksi HUS-apteekista seuraavat henkilöt:

Kerstin Carlsson
toimitusjohtaja

Marita Saanila-Sotamaa
kehittämispäällikkö

Lisäksi virastopäällikkö päätti, että projektiryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Kerstin Carlsson ja sihteerinä kehittämispäällikkö Marita Saanila-Sotamaa. Projektiryhmä kutsuu tarvittaessa kuultaviksi asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sairaala-apteekin ja HUS-apteekin yhdistymisen suunnittelua varten perustetaan ohjausryhmän ja projektiryhmän käsittävä projektiorganisaatio. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida valmistelua. Projektiryhmä vastaa käytännön valmistelusta ja perustaa tarpeen mukaan alaryhmiä eri toimintojen yhdistämisen suunnitteluun.

Lisätiedot

Elise Färlin, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43440

elise.farlin(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 27.03.2012 § 66

HEL 2011-003543 T 00 01 04 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein esittää kaupunginhallitukselle, ettei Helsingin kaupungin sairaala-apteekkia ja HUS-Apteekkia yhdistetä.

Lisäksi terveyslautakunta päätti esityslistalla esitetyin perustein osaltaan, ettei Helsingin sairaala-apteekki liity HUS-Apteekin lääkkeiden hankintarenkaaseen.

Lisäksi terveyslautakunta päätti muutoksena toimitusjohtajan ehdottamaan kannanottoon apteekkien yhdistämiseen esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunta tällä hetkellä kannata esityslistalla toimitusjohtajan kannanotossa todetuista syistä apteekkien yhdistämistä. Asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Samassa vaiheessa voidaan arvioida uudelleen perustelut Fimean kielteiselle kannalle.

Käsittely

27.03.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Terveyslautakunnan edellä oleva päätös syntyi äänestyksellä sen jälkeen, kun varapuheenjohtaja Muurinen oli jäsen Snällin kannattamana ehdottanut, että esityslistalla olevan esittelijän selvityksen otsikon "Toimitusjohtajan kannanotot apteekkien yhdistämiseen" viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Toimitusjohtaja ehdottaa, ettei lautakunta tällä hetkellä kannata edellä todetuista syistä
apteekkien yhdistämistä. Asiaan palataan uuden sosiaali- ja terveystoimen organisaation käynnistyttyä ja kuntarakenteiden uudistamisen hahmotuttua. Samassa vaiheessa voidaan arvioida uudelleen perustelut Fimean kielteiselle kannalle."

Äänestyksessä esittelijän ehdotuksen ja varapuheenjohtaja Muurisenmuutosesityksen välillä todettiin lautakunnan enemmistön 5 äänellä (Heistaro, Muurinen, Snäll, Tuominen, Malinen) 4 ääntä  vastaan
(Lilli Autti, Tuuli Kousa, Eeva Kuuskoski, Joonas Leppänen) olevan kannattavan varapuheenjohtaja Muurisen esitystä.

Esittelijän äänestyksessä hävinnyt ehdotus em. kappaleeksi oli seuraava: Toimitusjohtaja ehdottaa, että lautakunta  terveyslautakunta esittää kantanaan kaupunginhallitukselle, ettei lautakunta kannata edellä todetuista syistä apteekkien yhdistämistä.

06.03.2012 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Ann-Marie Turtiainen, hallintopäällikkö vs., puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566